Input:

Zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2021

25.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.03.1.2 Zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2021

Ing. Ivana Glazelová

Preddavok na daň je definovaný v § 2 písm. u) ZDP ako povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa.

Preddavky na daň sa platia miestne príslušnému správcovi dane v eurách, pričom po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie (§ 51c ods. 1 ZDP).

Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby (ďalej len „preddavky na daň”) upravuje § 42 ZDP.

V súlade s § 47 ZDP sa preddavky na daň zaokrúhľujú s presnosťou na dve desatinné miesta matematicky, pričom v prípade viacstupňového výpočtu dochádza k zaokrúhľovaniu na každom stupni výpočtu.

V § 42 ods. 1 až 3 ZDP je upravené platenie preddavkov na daň a lehoty ich platenia (mesačne, štvrťročne) nasledovne:

 • ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa § 42 ods. 6 ZDP presiahla sumu 16 600 €, daňovník je povinný platiť mesačné preddavky na daň (§ 42 ods. 1 ZDP), ktoré sú splatné do konca príslušného mesiaca,

 • ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa § 42 ods. 6 ZDP presiahla sumu 5 000 € a nepresiahla sumu 16 600 €, daňovník platí štvrťročné preddavky na daň (§ 42 ods. 2 ZDP), ktoré sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. Ak ide o daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roku.

Daňovník vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (ďalej len „daňové priznanie”).


Daňovník – právnická osoba má zdaňovacie obdobie hospodársky rok od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2022. Daňovníkovi v tomto zdaňovacom období vznikne povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň. V akých lehotách sú splatné preddavky na daň?

Riešenie:

Štvrťročné preddavky na daň u daňovníka so zdaňovacím obdobím hospodársky rok, ktorý začne 1. 3. 2021 a skončí 28. 2. 2022, sú splatné do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roku, tzn. do 31. 5. 2021, 31. 8. 2021, 30. 11. 2021 a 28. 2. 2022.

Daňou za predchádzajúce zdaňovacie obdobie sa rozumie daň vypočítaná zo základu dane zníženého o daňovú stratu uvedeného v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, pri použití sadzby dane podľa § 15 ZDP uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie, ktoré bezprostredne predchádzalo zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, znížená o úľavy vyplývajúce z tohto zákona (§ 42 ods. 6 ZDP).

Od 1. 1. 2020 je pre právnickú osobu podľa § 15 písm. b) prvého bodu ZDP sadzba dane zo základu dane zníženého o daňovú stratu:

 • 1a. 15 % pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu 100 000 €,

 • 1b. 21 % pre ostatných daňovníkov, na ktorých sa nevzťahuje sadzba dane 15 %.

V súlade s prechodným ustanovením § 52zzd ods. 1 ZDP sa znížená sadzba dane prvýkrát uplatní za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. 1. 2020.

Od 1. 1. 2021 zákonom č. 416/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 416/2020 Z. z.”), došlo v § 15 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. prvý bod podbod 1a. k spresneniu vymedzenia príjmov na účely uplatnenia 15 % sadzby dane tak, že do príjmov (výnosov) sa budú zahrňovať len zdaniteľné príjmy. Z prechodného ustanovenia § 52zzi ods. 1 ZDP vyplýva, že § 15 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. prvého bodu podbodu 1a. v časti, ktorá ustanovuje rozsah zdaniteľných príjmov (výnosov), v znení účinnom od 1. 1. 2021 sa použije už pri podaní daňového priznania po 31. 12. 2020.

Sumu 100 000 € nahradil osobitný predpis, ktorým je § 4 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, tzn. že 15 % sadzbu dane môže využiť daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy (výnosy) neprevyšujúce 49 790 €. Z prechodného ustanovenia § 52zzi ods. 20 ZDP vyplýva, že znížená sadzba dane 15 % pri zdaniteľných príjmoch (výnosoch) neprevyšujúcich 49 790 € sa prvýkrát použije v zdaňovacom období, ktoré začína najskôr 1. 1. 2021.

V daňovom priznaní je z uvedeného dôvodu doplnený nový riadok 560, v ktorom sa uvádza úhrn zdaniteľných príjmov.

V súlade s § 27 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok”), ak pripadne deň splatnosti preddavku na daň na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, za deň splatnosti preddavku na daň sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň.

V roku 2021 sa posúva splatnosť preddavkov na daň za mesiac:

 • január 2021 na 1. 2. 2021 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 31. 1. 2021),

 • február 2021 na 1. 3. 2021 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 28. 2. 2021),

 • júl 2021 na 2. 8. 2021 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 31. 7. 2021),

 • október 2021 na 2. 11. 2021 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 31. 10. 2021).

Ak správca dane neurčí platenie preddavkov na daň rozhodnutím podľa § 42 ods. 10 ZDP, preddavky na daň neplatí:

 • daňovník, ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa § 42 ods. 6 ZDP nepresiahla 5 000 € (§ 42 ods. 3 písm. a) ZDP),

 • daňovník v likvidácii alebo v konkurze v zdaňovacom období podľa § 41 ods. 4 a 6 ZDP.


Upozornenie: Daňovník počas reštrukturalizácie platí preddavky na daň rovnako ako pred povolením reštrukturalizácie, čo súvisí so skutočnosťou, že podľa § 14 ods. 2 ZDP povolením reštrukturalizácie u daňovníka nedochádza k zmene zdaňovacieho obdobia, tzn. daňovník podáva daňové priznanie tak, ako keby k povoleniu reštrukturalizácie nedošlo (nevzniká samostatné zdaňovacie obdobie) [ § 42 ods. 3 písm. b) ZDP ].

 • daňovník podľa § 42 ods. 8 ZDP, tzn. daňovník, ktorý podáva daňové priznanie prvýkrát, v zdaňovacom období, v ktorom má byť podané daňové priznanie, do lehoty na jeho podanie.

ZDP v § 42 osobitne upravuje platenie preddavkov na daň:

 • do lehoty na podanie daňového priznania, v ktorom bude uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie na základe poslednej známej daňovej povinnosti a

 • po lehote na podanie daňového priznania na základe dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak ZDP neustanovuje inak (§ 49 ods. 2 ZDP). V lehote na podanie daňového priznania je daňovník povinný daň aj zaplatiť.

Daňovníkovi, ktorý je povinný podať daňové priznanie po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote podľa § 49 ods. 2 ZDP, sa lehota na podanie daňového priznania predlžuje na základe oznámenia alebo žiadosti daňovníka za podmienok uvedených v § 49 ods. 2 a 3 ZDP.

V roku 2021 má daňovník povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2020 (ďalej len „zdaňovacie obdobie 2020”), do 31. 3. 2021 za predpokladu, že nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 ZDP.

Platenie preddavkov na daň do lehoty na podanie daňového priznania

Do lehoty na podanie daňového priznania, v ktorom je uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, platí daňovník preddavky na daň vypočítané na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím (§ 42 ods. 7 ZDP). Pri stanovení poslednej známej daňovej povinnosti sa vychádza z daňového priznania podaného za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím, pričom pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti sa postupuje rovnako, ako pri výpočte dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vrátane použitia sadzby dane podľa § 15 ZDP uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím.

Pri platení preddavkov na daň počnúc 1. 1. 2021 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020 (tzn. do 31. 3. 2021, za predpokladu, že daňovník nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) sa vychádza z daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019, pričom pri prepočte poslednej známej daňovej povinnosti sa základ dane znížený o odpočet daňovej straty (riadok 500 tohto daňového priznania) prepočíta sadzbou dane uvedenou v tomto v daňovom priznaní, tzn. 21 % a odpočítajú sa úľavy na dani vyplývajúce zo ZDP (riadok 610 tohto daňového priznania), tzn. daň na účely určenia výšky platenia preddavkov na daň do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020 sa vypočíta:

(riadok 500 x 21 %) – riadok 610 daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019.

Z takto prepočítanej poslednej známej daňovej povinnosti sa v súlade s § 42 ods. 1 a 2 ZDP, po zaokrúhlení matematicky podľa § 47 ZDP na každom stupni výpočtu, určia a vypočítajú preddavky na daň platené v roku 2021 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020.


Daňovník – právnická osoba v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2019 v riadku 500 vykázal základ dane znížený o odpočet daňovej straty vo výške 58 523,58 €, v riadku 610 vykázal úľavu na dani podľa § 30a ZDP vo výške 2 200,50 €. V riadku 1110 daňového priznania uviedol daň na účely určenia výšky platenia preddavkov na daň vo výške 10 089,45 € [(58 523,58 x 21 % = 12 289,95) – 2 200,50], z čoho mu vyplynula povinnosť platiť v zdaňovacom období 2020 štvrťročné preddavky na daň vo výške 2 522,36 € (1/4 z 10 089,45). Na základe akej daňovej povinnosti a v akej výške bude platiť preddavky na daň v roku 2021 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020?

Riešenie:

Daňovník bude aj v roku 2021 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020 naďalej platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 2 522,36 € z poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2019 v riadku 1110.

Platenie preddavkov na daň po lehote na podanie daňového priznania

Po lehote na podanie daňového priznania platí daňovník preddavky na daň vypočítané z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ktorá je definovaná v § 42 ods. 6 ZDP.

Preddavky na daň v zdaňovacom období 2021 splatné po lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020, tzn. po 31. 3. 2021 (za predpokladu, že daňovník nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania), sa vypočítajú z dane uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2020 v riadku 1110 – Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň.

Pri určení hodnoty v riadku 1110 daňového priznania sa vychádza zo základu dane zníženého o odpočet daňovej straty uvedeného v riadku 500 daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020 pri použití sadzby dane uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2020 (15 % alebo 21 % v závislosti od dosiahnutých zdaniteľných príjmov uvedených v riadku 560) a následne sa odpočíta hodnota uvedená v riadku 610 – Úľava na dani, tzn.:

 • ak daňovník v zdaňovacom období 2020 dosiahol zdaniteľné príjmy do 100 000 € vrátane (riadok 560 daňového priznania), riadok 1110 = (riadok 500 x 15 %) – riadok 610 daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020,

 • ak daňovník v zdaňovacom období 2020 dosiahol zdaniteľné príjmy nad 100 000 € (riadok 560 daňového priznania), riadok 1110 = (riadok 500 x 21 %) – riadok 610 daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020.

Z takto vypočítanej dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie uvedenej v riadku 1110 daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020 sa v súlade s § 42 ods. 1 a 2 ZDP, po zaokrúhlení matematicky podľa § 47 ZDP na každom stupni výpočtu, určia a vypočítajú preddavky na daň platené po lehote na podanie daňového priznania v roku 2021.


Daňovník v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2020 v riadku 500 vykáže základ dane znížený o odpočet daňovej straty vo výške 79 523 €, v riadku 560 vykáže zdaniteľné príjmy nepresahujúce 100 000 €, v riadku 610 vykáže úľavu na dani podľa § 30a ZDP vo výške 2 500 €. V akej výške bude platiť preddavky na daň v roku 2021 po lehote na podanie daňového priznania?

Riešenie:

Daňovník v riadku 1110 daňového priznania uvedie daň na účely určenia výšky preddavkov na daň vo výške 9 428,45 € [(79 523 x 15 % = 11 928,45) – 2 500], z čoho mu vyplynie povinnosť platiť v roku 2021 štvrťročné preddavky na daň vo výške 2 357,11 € (1/4 zo 9 428,45).


Daňovník v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2020 v riadku 500 vykáže základ dane znížený o odpočet daňovej straty vo výške 230 523 €, v riadku 560 vykáže zdaniteľné príjmy presahujúce 100 000 €, riadok 610 nevyplní, nakoľko neuplatňuje žiadnu úľavu na dani podľa ZDP. V akej výške bude platiť preddavky na daň v roku 2021 po lehote na podanie daňového priznania?

Riešenie:

Daňovník v riadku 1110 daňového priznania uvedie daň na účely určenia výšky preddavkov na daň vo výške 48 409,83 € (230 523 x 21 %), z čoho mu vyplynie povinnosť platiť v roku 2021 mesačné preddavky na daň vo výške 4 034,15 € (1/12 zo 48 409,83).

Podľa § 42 ods. 5 ZDP, ak sa daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie týkala len časti zdaňovacieho obdobia, daňovník v nasledujúcom zdaňovacom období platí preddavky na daň na toto zdaňovacie obdobie podľa § 42 ods. 1 a 2 ZDP.

Zrušenie vyrovnania rozdielu vzniknutého na zaplatených preddavkoch na daň do lehoty na podanie daňového priznania

Zákonom č. 416/2020 Z. z. účinným od 1. 1. 2021 došlo v § 42 ods. 9 ZDP k vypusteniu prvých dvoch viet, čo znamená, že daňovník, ktorý do lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie platil preddavky na daň v nižšej výške (alebo neplatil preddavky na daň), ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania, v ktorom je uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, nebude robiť vyrovnanie vzniknutého rozdielu v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania a preddavky na daň zaplatené na príslušné zdaňovacie obdobie sa započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie. To znamená, že preddavky na daň platené do lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie sa nebudú dorovnávať do výšky dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ale zostanú v takej výške, v akej boli predpísané a zaplatené.

Rovnako postupuje aj daňovník, ktorému určil správca dane platenie preddavkov na daň podľa § 42 ods. 10 ZDP. Zrušenie vyrovnania vzniknutého rozdielu znamená, že nehľadiac na to, či správca dane v rozhodnutí o stanovení preddavkov na daň inak vydanom do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania uviedol alebo neuviedol povinnosť vyrovnania preddavkov na daň zaplatených do lehoty na podanie daňového priznania, tieto preddavky na daň nebudú podliehať vyrovnaniu.


Správca dane určil daňovníkovi platenie preddavkov na daň inak rozhodnutím podľa § 42 ods. 10 ZDP za I. štvrťrok 2021 vo výške 500 €. V rozhodnutí neuviedol, že tento preddavok na daň


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: