Input:

Daňové priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2020 v príkladoch

25.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.03.1.3 Daňové priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2020 v príkladoch

Ing. Ján Mintál


Uplatňujeme tzv. osobitný spôsob zahrnovania kurzových rozdielov do základu dane od roku 2017. Ako máme postupovať v prípade, ak sme v roku 2020 ukončili tento osobitný spôsob uplatňovania kurzových rozdielov do základu dane?

Riešenie:

Vychádzajúc z ustanovenia § 17 ods. 17 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej iba „zákon o dani z príjmov”) sa kurzové rozdiely vznikajúce v účtovníctve z dôvodu nezrealizovaného inkasa pohľadávok alebo neuhradených platieb záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, zahrnujú do základu dane daňovníka v zdaňovacom období, v ktorom o nich účtuje, ak sa nerozhodne zahrnovať ich do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k inkasu alebo odpisu pohľadávky, platbe alebo odpisu záväzku. Ak sa daňovník rozhodne zahrnovať kurzové rozdiely do základu dane v zdaňovacom období, v ktorom došlo k inkasu alebo odpisu pohľadávky, platbe alebo odpisu záväzku, skutočnosti o tomto osobitnom spôsobe zahrnovania vyznačí daňovník v daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie.

V zdaňovacom období, v ktorom sa opätovne rozhodnete zahrnovať kurzové rozdiely do základu dane v súlade s účtovníctvom, ste povinný zahrnúť do základu dane aj kurzové rozdiely vyčíslené v účtovníctve nezahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. Skutočnosť o ukončení uplatňovania osobitného spôsobu zahrnovania kurzových rozdielov do základu dane vyznačíte v daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie.

Z uvedeného je zrejmé, že ak ste sa rozhodli ukončiť uplatňovanie osobitného spôsobu zahrnovania kurzových rozdielov do základu dane, túto skutočnosť vyznačíte v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2020, a to v jeho I. časti – Údaje o daňovníkovi. Kurzové rozdiely, ktoré ste vyčíslili v účtovníctve z dôvodu nezrealizovaného inkasa pohľadávok alebo neuhradených platieb záväzkov k 31. 12. 2020, zahrniete do základu dane v zdaňovacom období, v ktorom o nich účtujete, t. j. v roku 2020. Do základu dane za rok 2020 sa zároveň zahrnú aj kurzové rozdiely, ktoré vznikli v účtovníctve k 31. 12. 2017, k 31. 12. 2018 a k 31. 12. 2019.


Sme počas roka 2020 novovzniknutá spoločnosť s ručením obmedzeným. Vzniká nám povinnosť podať daňové priznanie aj v takom prípade, ak sme nemali v zdaňovacom období 2020 žiadne účtovné pohyby, t. j. žiadne príjmy?

Riešenie:

Podanie daňového priznania právnickej osoby upravuje § 41 ods. 1 zákona o dani z príjmov, podľa ktorého je daňovník povinný podať daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie v lehote podľa § 49 (t. j. do 3 kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia). To znamená, že pre podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby nie je rozhodujúce, či daňovník za zdaňovacie obdobie vykázal v daňovom priznaní základ dane alebo daňovú stratu, či existoval v kalendárnom roku niekoľko dní alebo mesiacov, či dosiahol alebo nedosiahol zdaniteľné príjmy, t. j., či vykonával alebo nevykonával činnosť a pod., právnická osoba (s výnimkou daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie) má vždy povinnosť podať daňové priznanie.


Začal som podnikať ako živnostník v septembri 2020. Dovtedy som bol na úrade práce a poberal som len podporu v nezamestnaní. Za rok 2020 som dosiahol príjmy cca v sume 1 850 €. Musím podávať daňové priznanie za rok 2020?

Riešenie:

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2020 je povinný podať daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2020 presiahli sumu 2 207,10 €. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak ide o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (t. j. rezidenta SR).

Daňovník je však povinný podať daňové priznanie aj vtedy, ak jeho zdaniteľné príjmy uvedenú sumu nepresiahli, ale vykazuje daňovú stratu.


V roku 2020 som mal podľa potvrdenia od zamestnávateľa príjem 2 020,50 € a od mája 2020 som na úrade práce. Mám povinnosť podávať daňové priznanie za rok 2020?

Riešenie:

Vo Vašom prípade, ak úhrn príjmov zo závislej činnosti za rok 2020 bol nižší ako 2 207,10 €, nemáte povinnosť podať daňové priznanie. Priznanie (typ A) však môžete podať dobrovoľne. Za predpokladu, že Vám z tohto príjmu boli zrazené preddavky na daň, správca dane ich vráti ako preplatok na dani. Žiadosť o vrátenie preplatku je súčasťou priznania. Povinnou prílohou je potvrdenie zamestnávateľa o ním za rok 2020 skutočne vyplatených príjmoch.


Prosím Vás, ako je to v DP typ B, keď si živnostník uplatňuje 60 % a do základu dane si neuplatnil odvody, pretože na ich platbu použil dotáciu z opatrenia č. 2. Do tej prílohy 3 potom nič nerozpisujem?

Riešenie:

Finančná správa SR vydala informáciu k oslobodeniu príspevkov a k prílohám k daňovému priznaniu. Je v nej uvedené, že v súvislosti s oslobodením príjmov zákon o dani z príjmov nestanovil ich poberateľom žiadne povinnosti deklarovania alebo preukazovania pri podávaní daňových priznaní k dani z príjmov. Finančná správa plne akceptuje existujúci zákonný stav a nevyžaduje v súvislosti s týmito príjmami od daňovníkov pri podávaní daňového priznania žiadne potvrdenia ani iné doklady, ktorými by deklarovali uvedené príjmy.

V prípade, ak daňovník uplatňuje paušálne výdavky podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov, v sumách výdavkov sú v súlade s uvedeným ustanovením zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť v súvislosti s dosahovaním príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. Toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške. Aj v tomto prípade daňovník musí sledovať, ktoré výdavky z oslobodeného plnenia uhrádza. Ak uhrádza z oslobodeného plnenia výdavky, ktoré sú zahrnuté v paušálnych výdavkoch


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: