Input:

Zaradenie hmotného majetku do odpisovej skupiny v roku 2018

15.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.19.1.1 Zaradenie hmotného majetku do odpisovej skupiny v roku 2018

Ing. Zdenka Kováčová

Samotnému procesu zaradenia hmotného majetku do odpisovej skupiny predchádza proces:

1. obstarávania a ocenenia hmotného majetku a

2. zaradenia hmotného majetku do užívania,

3. až následne vykonávame zaradenie hmotného majetku do odpisovej skupiny.

1. Obstarávanie a ocenenie hmotného majetku

Najčastejším spôsobom obstarania hmotného majetku je:

a) kúpa; hmotný majetok obstaraný kúpou sa v účtovníctve ocení obstarávacou cenou, t. j. cenou, za ktorú sa hmotný majetok obstaral vrátane všetkých nákladov súvisiacich s jeho obstaraním, ktoré vznikli až do času uvedenia tohto hmotného majetku do užívania, ako aj prípadného zníženia tejto obstarávacej ceny (napr. z dôvodu poskytnutia dobropisu od dodávateľov a pod.),

b) vytvorenie vlastnou činnosťou; hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou daňovníka sa v účtovníctve ocení vlastnými nákladmi; vlastnými nákladmi sú priame a nepriame náklady súvisiace s výrobou (vytvorením) hmotného majetku.

Účtovanie obstarávania dlhodobého hmotného majetku je podrobne upravené v:

- § 35 opatrenia MF SR č. 23 054/2002-92 Postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (ďalej len „PPU”) a

- § 10 opatrenia č. MF/27076/2007-74 Postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva (ďalej len „PJU”),

ktoré ustanovujú, že všetky náklady, ktoré vzniknú daňovníkovi – účtovnej jednotke, alebo daňovníkovi, ktorý vedie daňovú evidenciu do času zaradenia hmotného majetku do užívania (skončenia procesu obstarávania), vstupujú do obstarávacej ceny alebo do sumy vlastných nákladov, ktoré sú z pohľadu § 25 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov nazvané ako „vstupná cena hmotného majetku” (VC HM). Zákon o dani z príjmov priamo neupravuje, aké náklady sa zahrnujú vo VC HM, ale odvoláva sa na príslušné účtovné predpisy – PPU, PJU

Podľa účtovníctva za náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku do času jeho zaradenia do užívania sa považujú najmä:

1. náklady na prípravu a zabezpečenie výstavby dlhodobého hmotného majetku, napríklad:

- odvody za dočasné alebo trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, náklady na poskytnutie záruky v súvislosti s obstaraním, a to do času uvedenia dlhodobého majetku do užívania,

2. prieskumné, geologické, geodetické a projektové práce vrátane variantných riešení,

3. umelecké diela – ak tvoria súčasť stavebných objektov,

4. náklady súvisiace so zastavením procesu obstarávania (náklady na zabezpečovacie, konzervačné, udržiavacie a dekonzervačné práce),

5. náhrady za odstránenie ekonomickej ujmy poľnohospodárskych organizácií, náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a náhrady majetkovej ujmy poskytované vlastníkovi nehnuteľnosti podľa osobitných predpisov (napr. zákon o ochrane životného prostredia):

- skúšky, ktorými zhotoviteľ preukazuje riadne vykonanie diela,

- provízie, poplatky realitnej kancelárii atď.,

- náklady na montáž, prepravné náklady,

6. náklady na vyvolané investície – náklady vyplývajúce zo zmluvy alebo na základe osobitného predpisu,

7. náklady na technickú rekultiváciu,

8. náklady na znalecký posudok pred zakúpením nehnuteľnosti, správne poplatky za zápis nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností,

9. DPH u daňovníka, ktorý nie je platiteľom DPH alebo u daňovníka, ktorý uplatňuje nárok na odpočet DPH koeficientom, časť DPH, na ktorú nevzniká nárok na odpočítanie podľa § 50 zákona o DPH.

Za náklady súvisiace s obstaraním sa nepovažujú, a teda súčasťou obstarávacej ceny hmotného majetku nie sú:

- penále, pokuty, poplatky, úroky z omeškania,

- peňažné náhrady škôd súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku,

- náklady na prípravu pracovníkov pre budované prevádzky a zariadenia,

- náklady na vybavenie obstarávaného dlhodobého majetku zásobami,

- náklady na biologickú rekultiváciu,

- kurzové rozdiely,

- náklady na opravu a udržiavanie dlhodobého hmotného majetku,

- náklady na reklamu.

Zahrnutie úrokov z úverov, ktoré vznikli do času uvedenia majetku do používania, je na rozhodnutí účtovnej jednotky, t. j. priamo do nákladov alebo do obstarávacej ceny hmotného majetku.

2. Proces zaradenia hmotného majetku do užívania

Ako dlhodobý hmotný majetok sa účtujú:

- samostatné hnuteľné veci alebo

- súbory hnuteľných vecí so samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a v ocenení vyššom, ako je suma ustanovená § 22 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, t. j. suma vyššia ako 1 700 eur.

Ak tento obstaraný hmotný majetok spĺňa všetky požiadavky kladené osobitnými predpismi, daňovník/účtovná jednotka ho zaradí do užívania. Zaradenie do užívania znamená, že hmotný majetok spĺňa všetky technické funkcie potrebné na jeho užívanie, t. j. spĺňa podmienky kladené osobitnými predpismi, napr. stavebným zákonom (budovy a stavby), zákonmi na ochranu ovzdušia, pôdy, vody, ochrany zdravia, bezpečnosti a ochrana zdravia a pod.

Zaradením do užívania sa hmotný majetok:

- preúčtuje z účtu obstarania dlhodobého hmotného majetku na príslušný účet dlhodobého hmotného majetku, a to účtovným zápisom na účtoch účtovnej skupiny 02. – Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný alebo 03. – Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný a na strane D účtu 042 – Obstaranie dlhodobého majetku u daňovníka účtujúceho v sústave PU,

- zaúčtuje v knihe dlhodobého hmotného majetku u daňovníka účtujúceho v sústave JÚ.

3. Zaradenie hmotného majetku do odpisovej skupiny

Zaradenie do odpisovej skupiny je potrebné vykonať na účely správneho určenia výšky len ročného daňového odpisu. Kým účtovné odpisy si účtovná jednotka stanoví sama, podľa predpokladanej doby používania a intenzity využívania hmotného majetku, daňové odpisy je účtovná jednotka/daňovník povinný uplatňovať len vo výške ustanovenej zákonom o dani z príjmov.

Z tohto dôvodu v súlade s § 26 ods. 1 ZDP daňovník po zaradení do užívania, t. j. v prvom roku odpisovania, zaradí hmotný majetok do odpisových skupín podľa prílohy č. 1 ZDP – Zaradenie hmotného majetku do odpisových skupín, pričom platí zásada, že:

- odpisové skupiny 1-4 - sú určené pre samostatné hnuteľné veci, príp. súbory hnuteľných vecí;

- odpisové skupiny 5-6 - sú určené pre budovy a stavby, s výnimkou niektorých v prílohe č. 1 presne vyšpecifikovaných položiek, ktoré sa týkajú stavieb alebo stavebných prác (technické zhodnotenie, príp. opravy vykonávané na stavbách) v nasledovných položkách:

2-39: Technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky – 2. odpisová skupina,

2-41: Úhrn opráv a technického zhodnotenia vykonaného na budovách, v ktorých sa poskytuje kúpeľná starostlivosť a s ňou spojené služby (ak táto suma presahuje 10 % vstupnej ceny budovy) - 2. odpisová skupina,

4-14: Diaľkové telekomunikačné siete a vedenia, kód KS 22 13 - 4. odpisová skupina,

4-15: Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia, kód KS 22 24 - 4. odpisová skupina,

4-16: Drobné stavby vymedzené stavebným zákonom, súčasti budov a stavieb, ktoré súZDP vyčlenené na samostatné odpisovanie – komponenty:

2-40: Rozvody počítačových sietí,

4-17: Klimatizačné zariadenia, osobné a nákladné výťahy, eskalátory a pohyblivé chodníky a dočasné stavby - § 26 ods. 6 ZDP, ktoré sa odpisujú počas doby trvania stanovenej stavebným úradom.

A: Zaradenie samostatných hnuteľných vecí do odpisových skupín 1-4:

Pre správne zaradenie hmotného majetku – samostatných hnuteľných vecí, odpisovaných v odpisovej skupine 1 až 4, je dôležité jeho správne zatriedenie do príslušného kódu Klasifikácie produktov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým bola zavedená štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA). Sú situácie, kedy zatriedenie hmotného majetku do príslušného kódu KP je bezproblémové ako napr. osobné, nákladné automobily, počítače, spojovacia technika. V niektorých prípadoch je však potrebné poznať podrobnejšie technické parametre zatrieďovaného hmotného majetku. V týchto prípadoch sa odporúča využiť ako pomôcku Vysvetlivky SK NACE Rev. 2 (sú podrobnejšieho charakteru), uverejnené na stránke Štatistického úradu SR v časti Metaúdaje / Klasifikácie / Vysvetlivky SK NACE rev. 2.

Postup pri zatrieďovaní hmotného majetku do kódov KP

V prílohe č. 1 k ZDP je hmotný majetok zatrieďovaný do odpisových skupín podľa štatistického triedenia, ktoré je spracované na základe 6-miestnych kódov vyjadrujúcich 6 úrovní triedenia nasledovne:

Úrovne:

1. sekcia,

2. divízia,

3. skupina,

4. trieda,

5. kategória,

6. subkategória.

Zákon o dani z príjmov pri zaradení hmotného majetku do odpisovej skupiny využíva zatriedenie na úrovni 3 až 6-miestnych kódov KP, t. j. triedenie na úrovni skupina, trieda, kategória, podkategória.

Zaradenie do odpisovej skupiny na úrovni:

- subkategória – t. j. na úrovni 6 miestneho kódu KP je najjednoduchšie a pritom je aj jednoznačné; napr. kód 28.25.13 – Chladiace a mraziace zariadenia a tepelné čerpadlá okrem typov pre domácnosť; položka 2-21, 2.odpisová skupina,

- skupina, trieda, kategória – t. j. na úrovni 3 až 5 miestnych kódov KP, kedy sa vytvárajú širšie zoskupenia majetku; napr. kód 28.25 – Chladiace a vetracie zariadenia, ktorý zahrňuje:

28.25  Chladiace a vetracie zariadenia, okrem zariadení pre domácnosť  
28.25.1  Chladiace a vetracie zariadenia, okrem zariadení pre domácnosť  
28.25.11  Výmenníky tepla a zariadenia na skvapalňovanie vzduchu alebo iných plynov  
28.25.12  Klimatizačné prístroje  
28.25.13  Chladiace a mraziace zariadenia a tepelné čerpadlá, okrem typov pre domácnosti  
28.25.14  Stroje a prístroje na filtrovanie a čistenie plynov i. n.  
28.25.2  Ventilátory (okrem stolových), dlážkové, nástenné, okenné, stropné alebo strešné ventilátory  
28.25.20  Ventilátory (okrem stolových), dlážkové, nástenné, okenné, stropné alebo strešné ventilátory  
28.25.3  Časti a súčasti chladiacich a mraziacich zariadení a tepelných čerpadiel  
28.25.30  Časti a súčasti chladiacich a mraziacich zariadení a tepelných čerpadiel  
28.25.9  Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby chladiacich a vetracích zariadení, okrem zariadení pre domácnosť  
28.25.99  Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby chladiacich a vetracích zariadení, okrem zariadení pre domácnosť  

- z takéhoto triedenia je zrejmé, že všetko, čo sa ďalej uvádza na 4. a 5. triediacom mieste v KP, patrí do tohto 4-miestneho kódu KP 28.25., tak ako je to vyššie uvedené,

- osobitosti v prílohe č 1 k ZDP - v určitých prípadoch sa však priamo v prílohe uvádza, že niektorý kód KP na 5. príp.6.úrovni triedenia môže byť vyňatý a zaradený samostatne do inej odpisovej skupiny ako vo vyššie uvedenom príklade, kedy z 3.odpisovej skupiny, položky 3-6, kódu KP 28.25 – Chladiace a vetracie zariadenia je vyňatý kód KP 28.25.13 – Chladiace a mraziace zariadenia a tepelné čerpadlá okrem typov pre domácnosť; a následne zaradený do 2.odpisovej skupiny, do položky 2-21.


Spoločnosť Zara obstarala 2 ventilátory. Jeden je určený na priemyselné účely, druhý je určený ako ventilátor pre domácnosti. Ich zatriedenie do kódu KP a zaradenie do odpisovej skupiny je nasledovné:

- ventilátor pre domácnosti – kód KP – 27.5 – Prístroje pre domácnosti – položka 2-15, 2. odpis. skupina;

- ventilátor na priemyselné účely – KP 28.25 – Chladiace a vetracie zariadenia, položka 3-6, 3. odpis. skupina.

B: Zaradenie budov a stavieb do


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: