Input:

Úroky z omeškania v roku 2019

30.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.10.1.3 Úroky z omeškania v roku 2019

Ing. Juraj Válek, PhD.

Úroky z omeškania sú sankciou za oneskorené zaplatenie peňažnej pohľadávky, pričom ich netreba dojednávať samostatne. Základná úprava úrokov ako aj úrokov z omeškania je obsiahnutá v Občianskom zákonníku ako aj v Obchodnom zákonníku, pričom Občiansky zákonník a tiež Obchodný zákonník majú svoju vlastnú úpravu vzťahujúcu sa na úroky z omeškania. Od 1. februára 2013, od nadobudnutia účinnosti zákona č. 9/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a od nadobudnutia účinnosti nariadenia vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka, rozlišujeme odlišnú úrokovú sadzbu pre obchodnoprávne vzťahy a občianskoprávne vzťahy.

Úroky z omeškania sú užším pojmom než úrok, pretože pod pojmom úrok rozumieme peňažnú čiastku predstavujúcu cenu peňazí, ktorá sa vyjadruje pomocou úrokovej sadzby, pričom je obvykle stanovená v percentách (ročné percentuálne sadzby). Platí, že úrok chápaný ako odplata za pôžičku či úver musí byť v zmluve vždy výslovne dojednaný, inak sa ho veriteľ nedočká. Úrok z omeškania netreba dojednávať samostatne, pretože právne predpisy ho totiž garantujú automaticky. Podstatnou pre jeho vznik je skutočnosť, že dlžník peňažnú pohľadávku nezaplatí včas. Peňažnou pohľadávkou sa pritom nerozumie len pohľadávka na vrátenie peňazí z pôžičky či úveru, ale akákoľvek peňažná pohľadávka. V praxi sa napríklad úrok z omeškania najčastejšie vymáha pri omeškaní so zaplatením kúpnej ceny či ceny za zhotovenie diela. Výnimkou nie je ani vymáhanie úroku za oneskorenie s vrátením požičaných peňazí. Pričom klasický úrok a úrok z omeškania môžu byť v tomto prípade veriteľom vymáhané súbežne.

Úroky z omeškania sú sankciou a tvoria príslušenstvo pohľadávky, preto za omeškanie so zaplatením úrokov z omeškania nevzniká i právo na ďalšie úroky z omeškania z týchto úrokov z omeškania, pretože v tomto prípade ide o omeškanie so zaplatením príslušenstva. V obchodnej praxi pri vystavovaní faktúr bez toho, aby bola zmluvne dohodnutá výška úrokov z omeškania, dodávateľ uvádza na faktúre aj text, v ktorom uvádza, že v prípade nezaplatenia záväzku si bude účtovať úrok z omeškania v určitej výške. V takomto prípade ale nejde o dohodnutú výšku úrokov, pretože na ňu musí existovať aj prejav vôle odberateľa. Ak takýto prejav chýba, samotná faktúra s takouto doložkou, na ktorej je zo strany dodávateľa uvedená doložka o výške úrokov z omeškania pre prípad oneskorenej úhrady faktúry, je nepostačujúca. Dodávateľ si nemôže žiadať úrok z omeškania vo výške, ktorú si takto jednostranne stanovil vo faktúre a môže si žiadať iba výšku zákonného úroku. V prípade uzatvorenia zmluvy ako dlžník je dôležité si dať pozor, aby pre prípad omeškania s platením nebola dojednaná zmluvná pokuta. Pretože judikatúra súdov sa zhoduje na tom, že úrok z omeškania náleží spolu so zmluvnou pokutou, a to aj napriek tomu, že ide o dvojitý trest za to isté porušenie zmluvy spočívajúce v oneskorenom platení.

Úprava úrokov z omeškania je v Slovenskej republike právne zakotvená samostatne pre tzv. občianskoprávne vzťahy a samostatne pre tzv. obchodnoprávne vzťahy. Úroky z omeškania medzi podnikateľmi sa spravujú odlišnými pravidlami, ako úroky z omeškania so zaplatením nepodnikateľského dlhu. Základné východiská oboch právnych úprav sú rovnaké. Nájdu sa však aj odlišnosti ako tá, že podnikatelia si môžu výšku úroku z omeškania zmluvne dojednať nezávisle na výške stanovenej príslušným nariadením. Pre nepodnikateľské vzťahy však Najvyšší súd Slovenskej republiky uzavrel, že dohoda nad rámec nariadením stanovenej čiastky nie je možná.

Dvojkoľajnosť právnej úpravy úrokov z omeškania

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na svojej webovej stránke uvádza aktuálnu sadzbu úrokov z omeškania, ako aj historický prehľad. Aktuálna sadzba zákonných úrokov z omeškania je stanovená podľa § 369 ods. 2 a § 369a ObchZ v znení zákona č. 9/2013 Z. z. v spojení s § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z. Pričom sadzba je platná od 1. januára 2015 a je určená ako základná úroková sadzba ECB zvýšená o 8 percentuálnych bodov. Nariadenie stanovuje sadzby dve a veriteľ si vyberá, ktorá je pre neho výhodnejšia, pričom ale záleží na konkrétnej výške sadzby a dobe trvania omeškania.

Prvou sadzbou je sadzba rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania zvýšenej o osem percentuálnych bodov, pričom takto určená sadzba úrokov z omeškania sa použije počas celého tohto kalendárneho polroka omeškania. Tento spôsob sa použije počas celej doby omeškania, ak veriteľ požaduje úroky z omeškania v tejto sadzbe, a sadzba sa tak bude prepočítavať každý kalendárny polrok trvania omeškania. Táto možnosť je výhodnejšia v prípade, keď sa očakáva časté a markantnejšie zvyšovanie základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky.

Druhá sadzba, ktorá sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania zvýšenej o deväť percentuálnych bodov, platí počas celej doby omeškania. Pre omeškanie, ku ktorému došlo v posledných rokoch, bolo vždy výhodnejšie použiť navýšenie o deväť percentuálnych bodov. Pričom táto možnosť je lepšia pre veriteľa, ak sa počas omeškania nebude sadzba výrazne zvyšovať.

Aktuálna sadzba zákonných úrokov z omeškania je stanovená podľa § 517 ods. 2 OZ v spojení s § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka. Sadzba je platná od 1. februára 2013 a je určená ako základná úroková sadzba ECB zvýšená o 5 percentuálnych bodov. Informáciu o základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky je možné nájsť na webovej stránke Národnej banky Slovenska a Európskej centrálnej banky. Momentálne dosahuje 0 %, pričom po navýšení o nariadením stanovený počet percentuálnych bodov teda vychádza, že omeškanie dlžníka v občianskoprávnom vzťahu bude sankcionované úrokom z omeškania vo výške 5 % p. a. (t. j. ročne).

Úroky z omeškania podľa Občianskeho zákonníka

Občiansky zákonník ustanovuje, že ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania. Dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní, je v omeškaní. Ak ho nesplní ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu veriteľom, má veriteľ právo od zmluvy odstúpiť. Pričom, ak ide o deliteľné plnenie, môže sa odstúpenie veriteľa za týchto podmienok týkať aj len jednotlivých plnení. Ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa Občianskeho zákonníka povinný platiť poplatok z omeškania. Pričom výšku úrokov z omeškania a poplatku z omeškania ustanovuje vykonávací predpis. Ak ide o omeškanie s plnením veci, zodpovedá dlžník za jej stratu, poškodenie alebo zničenie, ibaže by k tejto škode došlo aj inak. Ako je možné vidieť, úprava obsiahnutá v Občianskom zákonníku platí len v prípade porušenia peňažných záväzkov neobchodného charakteru. Pričom úroky ako aj úroky z omeškania tvoria príslušenstvo pohľadávky. Taktiež záložné právo zabezpečujúce pohľadávku sa vzťahuje aj na dlžné úroky.

Výšku úrokov z omeškania ustanovuje vykonávací predpis k Občianskemu zákonníku, ktorým je nariadenie vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka. Podľa tohto nariadenia je výška úrokov z omeškania o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. Ak je predmetom spotrebiteľskej zmluvy poskytnutie peňažných prostriedkov spotrebiteľovi, sankcie za omeškanie spotrebiteľa so splácaním peňažných prostriedkov nesmú spolu prevýšiť priemernú hodnotu ročnej percentuálnej miery nákladov naposledy zverejnenú podľa § 21 ods. 2 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, pred vznikom omeškania o viac ako 10 percentuálnych bodov ročne a súčasne nesmú prevýšiť trojnásobok úrokov z omeškania podľa tohto nariadenia vlády. Za rozhodujúcu sa považuje ročná percentuálna miera nákladov pre obdobný typ spotrebiteľského úveru. Za takéto sankcie sa považujú úroky z omeškania, zmluvné pokuty a akékoľvek iné plnenia za omeškanie spotrebiteľa so splácaním peňažných prostriedkov. Ak tieto sankcie dosiahnu výšku poskytnutých peňažných prostriedkov, následné sankcie za omeškanie spotrebiteľa so splácaním peňažných prostriedkov nesmú prevýšiť úroky z


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: