Input:

Tvorba rezervného fondu z pohľadu dane z príjmov v roku 2019

17.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.07.1.3 Tvorba rezervného fondu z pohľadu dane z príjmov v roku 2019

Ing. Juraj Válek, PhD.

Podľa platného zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. daňovými výdavkami, okrem iného, nie je tiež tvorba rezervného fondu. Pričom v rámci podnikania vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným alebo vo forme akciovej spoločnosti vzniká podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z. povinnosť vytvoriť rezervný fond. Pričom je ho možné dobrovoľne vytvoriť aj pri iných formách podnikania a spoločností, avšak najviac sa využíva v prípade kapitálových spoločností.

Rezervný fond v spoločnosti s ručením obmedzeným a v akciovej spoločnosti je potrebné vytvoriť už pri ich vzniku a na základe spoločenskej zmluvy. Na úvod je potrebné do fondu vložiť 5 % základného imania kapitálovým vkladom spoločníkov. Potom je nutné do fondu dopĺňať tieto prostriedky vo výške určitého percenta z čistého zisku spoločnosti. Maximálna výška rezervného fondu podľa Obchodného zákonníka je do 10 % základného imania. Použitie takéhoto fondu je možné iba na pokrytie strát spoločnosti a tomu treba prispôsobiť aj účtovanie. Rezervný fond si vytvárajú aj obce a takýto fond má aj Sociálna poisťovňa.

Ak zákon neustanovuje povinnosť vytvoriť rezervný fond už pri vzniku spoločnosti, vytvára rezervný fond povinne spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť zo zisku bežného účtovného obdobia vykázaného v schválenej riadnej individuálnej účtovnej závierke. Rezervný fond možno vytvoriť už pri vzniku spoločnosti alebo pri zvyšovaní základného imania príplatkami spoločníkov nad výšku vkladov alebo nad menovitú hodnotu akcií. Pričom podiel na zisku spoločnosti možno určiť až po doplnení rezervného fondu spoločenskou zmluvou alebo stanovami. Ak má akciová spoločnosť v majetku vlastné akcie, nemožno vykonávať hlasovacie práva s nimi spojené. Ak spoločnosť účtuje vlastné akcie na strane aktív súvahy, musí vytvoriť osobitný rezervný fond v rovnakej výške, ktorý môže znížiť alebo zrušiť iba v prípade, ak časť vlastných akcií alebo všetky vlastné akcie prevedie na inú osobu alebo ak zníži základné imanie vzatím časti vlastných akcií alebo všetkých vlastných akcií z obehu.

Spoločnosť s ručením obmedzeným vytvára rezervný fond v čase a vo výške, ktorú určuje spoločenská zmluva; ak sa rezervný fond nevytvorí už pri vzniku spoločnosti, je spoločnosť povinná ho vytvoriť z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk po prvý raz vytvorí, a to vo výške najmenej 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania. Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o sumu určenú v spoločenskej zmluve alebo v stanovách, najmenej však vo výške 5 % z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určenej v spoločenskej zmluve alebo v stanovách, najmenej však do výšky 10 % základného imania.

Akciová spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške najmenej 10 % základného imania. Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o sumu určenú v stanovách, najmenej však vo výške 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určenej v stanovách, najmenej však do výšky 20 % základného imania. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo, ak stanovy neurčujú inak. Ak sa rezervný fond vytvára splácaním vyššej sumy, než zodpovedá upísanej menovitej hodnote akcií (emisné ážio), a platená suma nestačí na zaplatenie menovitej hodnoty akcií i emisného ážia, započítava sa najprv na plnenie povinnosti zaplatiť emisné ážio.

Na účtovanie tvorby zákonného rezervného fondu tvoreného zo zisku slúži účet 421 – Zákonný rezervný fond, pričom na účtovanie tvorby rezervného fondu, ktorý sa tvorí z príplatkov spoločníkov pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným, sa použije účet 417 –Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov. Na účtovanie tvorby rezervného fondu, ktorý sa tvorí príplatkom nad nominálnu hodnotu akcie pri založení akciovej spoločnosti sa použije účet 417 a v účtovníctve spoločníka sa účtuje pri vzniku obchodnej spoločnosti suma tvoriaca rezervný fond na ťarchu účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok so súvzťažným zápisom v prospech účtu 367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov. Prídel do rezervného fondu z čistého zisku sa zaúčtuje na ťarchu účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní a v prospech účtu 421. Pričom ak sa má posúdiť plnenie povinnosti tvorby rezervného fondu v zákonom určenej minimálnej výške, do plnenia sa započítavajú hodnoty z účtu 417 a aj z účtu 421, t.


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: