Input:

Tvorba opravných položiek k pohľadávkam v roku 2019

28.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.06.1.2 Tvorba opravných položiek k pohľadávkam v roku 2019

Ing. Juraj Válek, PhD.

Opravné položky sa tvoria k jednotlivým druhom majetku, a to v prípadoch, že je možné predpokladať, že nastalo zníženie ich hodnoty oproti ich oceneniu v účtovníctve. Opravnú položku je možné tvoriť k pohľadávkam, finančnému majetku, zásobám, ako aj k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku. Tvorí ju účtovná jednotka na základe zásady opatrnosti, ak je možné predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

Opravná položka k pohľadávke sa tvorí najmä k takej pohľadávke, pri ktorej je možné predpokladať, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, a k spornej pohľadávke voči dlžníkovi, s ktorým sa vedie spor o uznanie. Podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. je účtovná jednotka povinná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, upraviť ocenenie hodnoty majetku, vytvoriť rezervy a odpisovať majetok v súlade s účtovnými zásadami a metódami, tzn. účtovanie o opravnej položke k pohľadávkam patrí k závierkovým účtovným prípadom a tvoria sa do nákladov, a to v plnej alebo čiastočnej sume neuhradenej pohľadávky. Tvorba opravnej položky k pohľadávkam sa účtuje na ťarchu nákladového účtu 547 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam a v prospech účtu 391 – Opravné položky k pohľadávkam. Účtovná jednotka musí viesť analytickú evidenciu k nákladovému účtu, na ktorom tvorí opravné položky, a to z dôvodu tvorby zákonných opravných položiek, tzn. daňovo uznaných opravných položiek k pohľadávkam a ostatných opravných položiek.

Opravnými položkami, ktorých tvorba je daňovým výdavkom podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. sú opravné položky k nadobudnutému majetku, pričom vytvorená opravná položka k nadobudnutému majetku sa zahrnie do daňových výdavkov alebo príjmov v súlade s účtovnými predpismi, pričom u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva je doba zahrnovania rovnaká ako u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva.

Ďalej opravné položky k nepremlčaným pohľadávkam, ako aj k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní a pohľadávkam voči dlžníkovi, ktorým bol súdom určený splátkový kalendár, nepremlčaným pohľadávkam, ktoré tvoria banky a pobočky zahraničných bánk a Exportno-importná banka Slovenskej republiky, nepremlčaným pohľadávkam z poistenia v prípade zániku poistenia, ktoré tvoria poisťovne a pobočky zahraničných poisťovní (zaisťovne a pobočky zahraničných zaisťovní), nepremlčaných pohľadávkam zdravotných poisťovní, okrem pohľadávok z verejného zdravotného poistenia prislúchajúcich k výnosom oslobodeným od dane, pričom z opravných položiek vytváraných zdravotnými poisťovňami je daňovým výdavkom tvorba opravnej položky k pohľadávke, pri ktorej je riziko, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, a ktorá bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov. Od dane sú oslobodené výnosy z verejného zdravotného poistenia, ak sú súčasne splnené podmienky, výnosy z verejného zdravotného poistenia sú súčasťou kladného výsledku hospodárenia z verejného zdravotného poistenia, ako aj kladný výsledok hospodárenia sa použije len na úhrady v rozsahu ustanovenom v zákone o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti č. 577/2004 Z. z., a to najneskôr do konca kalendárneho roku nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa vytvoril. Ako aj opravné položky k nepremlčaným pohľadávkam voči osobám v rezolučnom konaní podľa zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu.

Opravnú položku nemožno tvoriť na pohľadávku nadobudnutú postúpením alebo na pohľadávku, ktorú je možné vzájomne započítať so splatnými záväzkami voči dlžníkovi, ako aj daňovým výdavkom nemôže byť ani tvorba opravnej položky k pohľadávkam, ktoré vznikli z titulu pôžičiek, záloh, alebo úverov, nakoľko tu nie je splnené, že takáto pohľadávka bola zahrnutá do príjmov (výnosov).

Odpis menovitej hodnoty pohľadávky vlastnej (jej časti) vrátane príslušenstva, resp. uhradenej obstarávacej ceny pohľadávky nadobudnutej postúpením alebo neuhradenej časti je možné len za presne určených podmienok. Spoločnosť môže odpísať pohľadávky, pričom pri odpise pohľadávky je potrebné testovať daňový aspekt odpisu. Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. vymedzuje dve možnosti, ako daňovo odpísať pohľadávku, a to § 19 ods. 2 písm. h) na základe súdneho rozhodnutia (zamietnutie konkurzu, exekúcie atď.), alebo § 19 ods. 2 písm. r) časovým testom, tzn. odpis do výšky, v akej by bolo možné tvoriť daňovú opravnú položku.

Medzi daňovými výdavkami, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, je aj odpis pohľadávky do výšky opravnej položky, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok a príslušenstva k pohľadávke do výšky opravnej položky, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok. V prípade odpisu pohľadávky do výšky opravnej položky, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok sa postupuje tak, že banky a pobočky zahraničných bánk a Exportno-importná banka Slovenskej republiky môžu zahrnúť do daňových výdavkov tvorbu opravnej položky k pohľadávke (na vymedzenie jej výšky sa vzťahujú postupy podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo) z nesplateného úveru, ktorý nie je krytý hodnotou zabezpečenia. A to, ak od splatnosti pohľadávky, na ktorú je tvorená opravná položka, uplynula doba dlhšia ako 360 dní, najviac do výšky 20 % z nesplateného úveru, ktorý nie je krytý hodnotou zabezpečenia, v prípade že uplynula doba dlhšia ako 720 dní, najviac do výšky 50 % z nesplateného úveru, ktorý nie je krytý hodnotou zabezpečenia, a ak viac ako 1 080 dní, najviac do výšky 100 % z nesplateného úveru, ktorý nie je krytý hodnotou zabezpečenia. Alebo v prípade odpisu pohľadávky do výšky opravnej položky, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok, sa postupuje, že tvorba opravnej položky k pohľadávke, pri ktorej je riziko, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ktorá bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov, alebo ak ide o daňovníka, ktorý vykonáva obchodnú činnosť spočívajúcu v poskytovaní spotrebiteľských úverov, aj tvorba opravnej položky na časť pohľadávky vzťahujúcej sa na istinu a úrok zahrnutý do príjmov zo spotrebiteľského úveru, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako 360 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 20 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva, alebo viac ako 720 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva, v prípade že bola dlhšia ako 1 080 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva.

V prípade príslušenstva k pohľadávke do výšky opravnej položky, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok, tvorba opravnej položky k príslušenstvu pohľadávky, pri ktorom je riziko, že ho dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ktoré bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov, sa zahrnie do výdavkov do výšky 100 % hodnoty príslušenstva alebo jeho neuhradenej časti, ak od splatnosti pohľadávky, ku ktorej sa príslušenstvo viaže, uplynula doba dlhšia ako 1 080 dní alebo ak od splatnosti príslušenstva uplynula doba dlhšia ako 1 080 dní. Príslušenstvo je potom možné odpísať.

Daňovým výdavkom sú pri postúpení pohľadávky menovitá hodnota pohľadávky alebo jej nesplatená časť do výšky príjmu z jej postúpenia alebo do výšky tvorby opravnej položky, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok, pričom u daňovníka s príjmami z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie daňovú evidenciu o príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov, taktiež o daňových výdavkoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov, ako aj o hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku, tiež o zásobách a pohľadávkach, a o záväzkoch. Uplatní sa postup, že sa zvýši o menovitú hodnotu pohľadávky pri jej postúpení, a to aj ak ide o pohľadávku, ktorú daňovník postúpil za cenu nižšiu, ako je jej menovitá hodnota, alebo zníži o sumu vo výške zaplatenej obstarávacej ceny pohľadávky nadobudnutej postúpením v zdaňovacom období, v ktorom došlo k úhrade dlžníkom alebo postupníkom pri jej ďalšom postúpení, najviac však do výšky príjmov plynúcich z tejto úhrady. Ak súčasťou postúpenia pohľadávky je aj jej príslušenstvo, je daňovým výdavkom hodnota príslušenstva, ak bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov, najviac do výšky príjmu plynúceho z jeho postúpenia.

Premlčanie znamená uplynutie času stanoveného v zákone na vykonanie práva, čo má za následok zánik súdnej vymáhateľnosti premlčaného práva, pričom premlčaním pohľadávka nezaniká. Všeobecná premlčacia doba pri pohľadávkach z obchodných vzťahov v zmysle Obchodného zákonníka je štvorročná. Tvorba opravných položiek k nepremlčaným pohľadávkam, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ktoré boli zahrnuté do príjmov do 31. decembra 2003, pričom ich splatnosť nastala po 31. decembri 2001, sa uzná do daňových výdavkov vo výške a podľa podmienok uvedených v treťom bode § 25 ods. 1 písm. v)


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: