Input:

Nákup a zaradenie motorového vozidla do majetku firmy v roku 2021

23.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.02.2.2 Nákup a zaradenie motorového vozidla do majetku firmy v roku 2021

Ing. Jozef Pohlod


Naša spoločnosť v decembri 2020 kúpila osobné MV. Faktúra je zaevidovaná a uhradená v decembri 2020. Osobné MV bolo odhlásené pôvodným vlastníkom na dopravnom inšpektoráte v decembri 2020. Naša spoločnosť si osobné MV prevzala v decembri 2020, ale nemohla ho prihlásiť, nakoľko čakáme na termín na dopravnom inšpektoráte v mieste sídla firmy. Tzn., že nemáme k dispozícii technický preukaz a vozidlo nepoužívame. Kedy môžeme vozidlo zaradiť do majetku (v decembri alebo dátumom zápisu v TP) a odpisovať? Je uvedené vozidlo predmetom dane z motorových vozidiel už v roku 2020 alebo až dátumom zápisu v TP? Sú náklady (poistenie, PHM na prevoz vozidla...) daňovým nákladom roku 2020?

Pohľad autora na problematiku:

V súlade s ustanovením § 33 ods. 1 postupov účtovania v sústave podvojného účtovníctva, podmienkou zaradenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku do používania nie je jeho úhrada. Uvedením do používania sa rozumie zabezpečenie všetkých technických funkcií tohto majetku potrebných na jeho používanie a splnenie povinností podľa osobitných predpisov, pričom uvedené ustanovenie sa odvoláva napr. aj na zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, ktorý bol nahradený novým zákonom č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.

Z uvedeného vyplýva, že majetok daňovník môže zaradiť do užívania až po splnení všetkých technických funkcií podľa osobitných predpisov, ktorým je aj pridelenie evidenčného čísla na vozidlo používané na cestných komunikáciách v súlade s ustanoveniami zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.

Po zaradení do užívania tohto majetku v súlade s ustanoveniami postupov účtovania v sústave podvojného účtovníctva je možné takýto majetok začať aj daňovo odpisovať zo vstupnej ceny určenej podľa § 25 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami § 22 až


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: