Input:

Finančný leasing z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2018

27.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.14.1 Téma

Ing. Nadežda Fuksová

2018.14.1.1 Finančný leasing z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2018

Ing. Ivana Glazelová

Finančný prenájom je v zákone o dani z príjmov upravený najmä v nasledujúcich ustanoveniach, a to v § 2 písm. s) zákona o dani z príjmov je uvedená jeho definícia a podmienky, v § 17 ods. 24 písm. a) zákona o dani z príjmov je upravený postup pri porušení podmienok finančného prenájmu, § 19 ods. 3 písm. o) zákona o dani z príjmov upravuje úrok pri finančnom prenájme, § 24 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov upravuje právo na odpisovanie predmetu finančného prenájmu, v § 25 ods. 6 zákona o dani z príjmov je upravená daň z pridanej hodnoty pri finančnom prenájme, v § 26 ods. 8 zákona o dani z príjmov je upravené odpisovane finančného prenájmu, § 52 ods. 17 zákona o dani z príjmov - prechodné ustanovenie, ktoré upravuje postup pri zmluvách o finančnom prenájme uzatvorených do 31. 12. 2003,

Zákon č. 333/2014 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1. 1. 2015 zaviedol zmeny v odpisovaní majetku obstarávaného formou finančného prenájmu, a to:

- zjednotil sa spôsob odpisovania hmotného majetku obstaraného formou finančného prenájmu s ostatnými formami obstarania majetku (vlastné prostriedky, úver),

- zrušila sa lízingová metóda odpisovania majetku, podľa ktorej sa majetok obstarávaný formou finančného prenájmu (okrem pozemku) odpisoval počas doby trvania prenájmu do výšky 100 % hodnoty istiny,

- hmotný majetok obstaraný formou finančného prenájmu sa od 1. 1. 2015 odpisuje (okrem pozemkov) metódou rovnomerného odpisovania (§ 27) alebo zrýchleného odpisovania (§ 28) počas doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu podľa § 26 ods. 1 zákona o dani z príjmov, t. j. nie počas doby trvania prenájmu; zrýchlený spôsob odpisovania je možné uplatniť len v prípade majetku zaradenom do odpisovej skupiny 2 alebo 3.


Zo zákona o dani z príjmov sa od 1. januára 2015 vypustili tieto ustanovenia: § 17 ods. 24 písm. c) - úprava základu dane pri predčasnom odkúpení predmetu finančného prenájmu, § 22 ods. 6 písm. f) - technické zhodnotenie predmetu finančného prenájmu ako iný majetok, § 26 ods. 9 a 10 - mesačný odpis predmetu finančného prenájmu.

Hmotný majetok sa odpíše do výšky vstupnej ceny majetku - istina a náklady súvisiace s obstaraním prenajatého majetku (poplatok za uzatvorenie nájomnej zmluvy, doprava, montáž, clo). Podľa § 25 ods. 6 zákona o dani z príjmov pri obstaraní hmotného majetku formou finančného prenájmu súčasťou obstarávacej ceny u daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu nie je daň z pridanej hodnoty.

Spôsob zahrňovania úroku pri finančnom prenájme ostáva zachovaný, t. j. úrok sa zahrňuje do daňových výdavkov počas doby trvania nájomnej zmluvy, tak ako sa o ňom účtuje. Daňový odpis sa uplatní do výšky vstupnej ceny majetku pri zohľadnení postupu podľa § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov, t. j. u osobných automobilov so vstupnou cenou vyššou ako 48 000 eur sa uplatňujú daňové odpisy v závislosti od dosiahnutého základu dane.

Podľa § 2 písm. s) zákona o dani z príjmov sa od 1. 1. 2015 zmenila aj definícia finančného prenájmu.

Finančným prenájmom je obstaranie hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, pri ktorom cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu, je súčasťou celkovej sumy dohodnutých platieb, ak:

1. vlastnícke právo má prejsť bez zbytočného odkladu po skončení nájmu na daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu a

2. doba trvania nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa § 26 ods. 1,

3. doba trvania nájmu pozemku, na ktorom je umiestnená budova alebo stavba zaradená do odpisovej skupiny 5, je najmenej 60 % doby odpisovania takéhoto majetku; ak predmetom prenájmu je budova spolu s pozemkom, cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému pozemku z prenajímateľa na daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu, musí byť vyčíslená osobitne,

4. doba trvania nájmu pozemku, na ktorom je umiestnená budova alebo stavba zaradená do odpisovej skupiny 6, je najmenej 60 % doby odpisovania takéhoto majetku; ak predmetom prenájmu je budova spolu s pozemkom, cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému pozemku z prenajímateľa na daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu, musí byť vyčíslená osobitne,

5. doba trvania nájmu pozemku, na ktorom nie je umiestnená budova alebo stavba, je najmenej 60 % doby odpisovania hmotného majetku zaradeného do odpisovej skupiny 6.


V súlade s ustanovením § 52zd ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov sa nové pravidlá úpravy odpisovania hmotného majetku obstaraného formou finančného prenájmu uplatnili prvýkrát za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. 1. 2015, a to aj pri nájomných zmluvách s dojednaným právom kúpy prenajatej veci uzatvorených od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2014. V prípade daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, sa pravidlá odpisovania hmotného majetku obstaraného formou finančného prenájmu uplatnili až v zdaňovacom období, ktoré začalo v priebehu kalendárneho roka 2015.

V prípade postúpenia nájomnej zmluvy postupuje nový nájomca, na ktorého bol postúpený predmet finančného prenájmu, rovnako ako pri kúpe a predaji, tzn. doba trvania nájmu hmotného majetku obstaraného formou finančného prenájmu u nového nájomcu musí byť minimálne 60 % doby odpisovania majetku. Nájomca zaradí predmet finančného prenájmu ako novoobstaraný majetok a odpisuje ho počas doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu podľa § 26 zákona o dani z príjmov.

Pri zmene metódy odpisovania, pri zmene odpisovej skupiny, pri zmene doby odpisovania, ročnej odpisovej sadzby alebo koeficientu je daňovník podľa § 52zd ods. 6 zákona o dani z príjmov povinný vykonať zmeny aj pri tom majetku, ktorý odpisoval podľa predpisu účinného do 31. decembra 2014, pričom už uplatnené odpisy sa spätne neupravujú.

Technické zhodnotenie hmotného majetku obstaraného formou finančného prenájmu vyššie ako 1 700 eur v úhrne za zdaňovacie obdobie sa od 1. 1. 2015 nepovažuje za iný majetok (v platnosti len do 31. 12. 2014), ale zvyšuje vstupnú cenu prenajatého majetku v tom zdaňovacom období, v ktorom je technické zhodnotenie hmotného majetku dokončené a zaradené do užívania.


Odpisovanie majetku obstaraného formou finančného prenájmu

V § 26 ods. 8 zákona o dani z príjmov je uvedené, že vstupnou cenou pre účely odpisovania majetku prenajatého formou finančného prenájmom je cena ustanovená v § 25 zákona o dani z príjmov. Obstarávacia cena je zadefinovaná v osobitnom predpise, ktorým je zákon o účtovníctve, t. j. je to cena, za ktorú sa majetok obstaral (istina), zvýšená o náklady súvisiace s obstaraním vynaložená nájomcom do doby zaradenia tohto majetku do užívania. Za náklady súvisiace s obstaraním hmotného majetku prenajatého formou finančného prenájmu zahŕňanými do vstupnej ceny je možno považovať napr. náklady na dopravu a montáž, poplatok za uzatvorenie nájomnej zmluvy, technické zhodnotenie vykonané do času uvedenia hmotného majetku do užívania.

Informácia: V príklade sa nebudeme zaoberať DPH.

Daňovník dňa 15. 1. 2018 uzatvoril nájomnú zmluvu s právom kúpy prenajatej veci (zmluva medzi dvoma neplatiteľmi DPH).

Predmetom nájmu je hmotný majetok zaradený do 1. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky.

Doba trvania nájomnej zmluvy je 40 mesiacov. Istina predstavuje sumu 279 500 eur a poplatok za uzatvorenie zmluvy 500 eur.

Vstupná cena: 279 500 + 500 (poplatok) = 280 000 eur

Ročný daňový odpis: 280 000 / 4 = 70 000 eur

Takto obstarávaný hmotný majetok formou finančného prenájmu je odpisovaný počas 4 rokov, a to bez ohľadu na dobu trvania nájmu.

Hmotný majetok zaradený do 1. odpisovej skupiny je možné odpisovať v súlade s ustanovením § 26 ods. 3 zákona o dani z príjmov iba rovnomerným spôsobom.

Účtovanie finančného prenájmu:

Účtovanie finančného prenájmu u nájomcu

Účtovný prípad MD/D 
Obstarávacia cena (výška istiny) v sume 279 500 EUR  042/474 
Náklady súvisiace s obstaraním, 500 EUR  042/321 alebo 379 (iné náklady súvisiace s obstaraním) 
Zaradenie do majetku 280 tis. EUR  022/042 
Predpis úroku v deň dohodnutých platieb, k súvahovému dňu časové rozlíšenie plynúce z finančného nájmu  562, (381)/474 
Úhrady leasingovej spoločnosti  474/221 
Účtovanie mesačných účtovných odpisov  551/082 

Daňové odpisy majetku obstarávaného formou finančného prenájmu:

Rok Ročný daňový odpis(280 tis. EUR : 4) 
Prvý rok obstarania: Rok 2018 (obstaranie v 1/2018), t. j. máme nárok na tzv. 12 mesačný daňový odpis.  70 000  
Rok 2019  70 000  
Rok 2020  70 000  
Rok 2021  70 000  


Podľa zákona o dani z príjmov v prvom roku odpisovania hmotného majetku sa uplatní len pomerná časť z ročného odpisu vypočítaného podľa § 27 ods. 1 zákona o dani z príjmov v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia.

Postúpenie zmluvy o finančnom prenájme

Pri postúpení zmluvy o finančnom prenájme na nového nájomcu sa postupuje ako pri kúpe a predaji hmotného majetku a nehmotného majetku bez ohľadu na skutočnosť, či dôjde alebo nedôjde k porušeniu podmienok finančného prenájmu.

Pôvodný nájomca zostatkovú cenu zahrnie do daňových výdavkov podľa § 19 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov.

Daňová zostatková cena taxatívne vymedzeného majetku podľa § 19 ods. 3 písm. b) bod 1 zákona o dani z príjmov sa uzná do daňových výdavkov len do výšky príjmov (výnosov) z predaja zahrnutých do základu dane.

Podmienky finančného prenájmu definuje § 2 písm. s) zákona o dani z príjmov, pričom jednou z nich je aj minimálna doba trvania zmluvy o finančnom prenájme najmenej 60 % doby odpisovania stanovenej v § 26 ods. 1 zákona o dani z príjmov.

Ak sa „postúpenie” zmluvy o finančnom prenájme od 1. 1. 2015 posudzuje ako kúpa a predaj hmotného majetku, potom je pre splnenie podmienky zákonom stanovenej minimálnej doby prenájmu (trvania nájomnej zmluvy) po 1. 1. 2015 potrebné pri postúpení nájomnej zmluvy vychádzať z § 532 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sa pri prevzatí záväzku obsah záväzku v nájomnej zmluve nemení.

Obsah záväzku sa prevzatím dlhu nemení, ale zabezpečenie dlhu poskytnuté tretími osobami trvá len vtedy, ak tieto osoby súhlasia so zmenou v osobe dlžníka (§ 532 Občianskeho zákonníka).

A preto, ak pri prevzatí záväzku dochádza výlučne iba k zmene osoby dlžníka, potom sa aj pre daňové účely akceptuje dodržiavanie zákonom stanovenej minimálnej doby trvania nájmu nájomnej zmluvy ako celok.


Ukončenie zmluvy o finančnom prenájme pred uplynutím doby nájmu (postúpenie), účtovanie


Nebudeme sa zaoberať DPH, a preto budeme predpokladať, že pôjde o neplatiteľov DPH.

Deň uskutočnenia účtovného prípadu Úpravy v postupoch účtovania v PÚ (§ 30a) MD DAL 
Deň odovzdania predmetu finančného prenájmu  Zostatková cena majetku (zostatková cena majetku v účtovníctve)  551  08x  
 Vyradenie majetku  08x  02x  
 Odpis záväzkov vo výške zostatkovej ceny istiny  474  648  
 Prípadné dohodnuté odstupné 315  648  
Deň uskutočnenia platby  Úhrada, bankový účet  221  315  

Daňové posúdenie postúpenia:

Obchodná spoločnosť uzavrela zmluvu o finančnom prenájme na nehnuteľnosť dňa 5. 8. 2017. Dňa 14. 6. 2018 postúpila predmet finančného prenájmu na nového nájomcu za odstupné.


Bude odstupné u pôvodného nájomcu zdaniteľným príjmom?

Odstupné dohodnuté pri postúpení zmluvy o finančnom prenájme je u pôvodného nájomcu zdaniteľným príjmom, ktorý sa účtuje na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky a v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.


Ak predmetom zmluvy o finančnom prenájme je nehnuteľnosť zaradená v odpisovej skupine 6, je daňová zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmov z predaja (do výšky odstupného)?

Aký dopad na základ dane má u pôvodného nájomcu zrušenie záväzku z


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: