Input:

Dedenie nehnuteľnosti z pohľadu dane z príjmov v roku 2018

25.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.20.1.1 Dedenie nehnuteľnosti z pohľadu dane z príjmov v roku 2018

Ing. Juraj Válek, PhD.

Vo všeobecnosti platí, že pri dedení nehnuteľnosti sú väčšie náklady s darovaním ako náklady spojené s dedičským konaním. Pretože pri darovacej zmluve je potrebné rátať so zaplatením poplatku za osvedčenie pravosti podpisu darcu, so zaplatením správneho poplatku za návrh na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľnosti ako aj so zaplatením odmeny pre advokáta v prípade, že takúto darovaciu zmluvu bude pripravovať. Pričom pri dedičskom konaní je potrebné zaplatiť súdne poplatky a odmenu notára, výška ktorých sa vypočíta podľa hodnoty majetku, ktorý je predmetom dedičského konania. Ako je to ale so zdanením?

Podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. predmetom dane z príjmu okrem iného nie je príjem získaný darovaním alebo dedením nehnuteľnosti, bytu, nebytového priestoru alebo ich častí alebo hnuteľnej veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty okrem príjmu z neho plynúceho a okrem darov poskytnutých v súvislosti s výkonom činnosti plynúcich z príjmov zo závislej činnosti alebo z príjmov z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu a darov, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa. Pri príjmoch z prevodu vlastníctva nehnuteľností získaných dedením alebo darovaním sa vychádza zo vstupnej ceny podľa § 25 zákona o dani z príjmov.

Od dane je oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku.

Darovacou zmluvou darca bezplatne prenecháva alebo sľubuje prenechať obdarovanému predmet darovania a ten dar alebo sľub prijíma. Pričom základnými znakmi sú bezodplatnosť, na základe ktorej obdarovaný nie je povinný poskytnúť darcovi žiadnu protihodnotu, dobrovoľnosť, čo znamená, že darca nie je povinný poskytnúť obdarovanému predmet darovania na základe právnej povinnosti a vymedzenie predmetu daru. Z darovacej zmluvy vzniká darcovi povinnosť odovzdať dar a previesť vlastnícke právo k daru na obdarovaného a obdarovaný je povinný dar prevziať a darcovi poskytnúť súčinnosť, ktorá je pre odovzdanie daru nevyhnutná.

Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa, pričom sa dedí zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona. Dedičstvo, ktoré nenadobudne žiadny dedič, pripadne štátu.

Dedič môže dedičstvo odmietnuť, ale musí sa to stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným. Zástupca dediča môže za neho dedičstvo odmietnuť len podľa splnomocnenia, ktoré ho na to výslovne oprávňuje. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený, pričom súd môže na základe dôležitých dôvodov túto lehotu predĺžiť. Nemôže ho ale odmietnuť dedič, ktorý svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť. K odmietnutiu nemôže dedič pripojiť výhrady alebo podmienky a takisto nemôže odmietnuť dedičstvo len sčasti. Vyhlásenie o jeho odmietnutí nemožno odvolať, to isté platí pri neodmietnutí. Pričom nededí ten, kto sa dopustil úmyselného trestného činu proti poručiteľovi, jeho manželovi, deťom alebo rodičom alebo zavrhnutia hodného konania proti prejavu poručiteľovej poslednej vôle. Môže však dediť, ak mu poručiteľ tento čin odpustil.

V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti, a ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomkovia. Ak nededia poručiteľovi potomkovia, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva. Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa, pričom ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak žiadny dedič nededí v tretej skupine, v štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa, a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti.

Poručiteľ môže závet buď napísať vlastnou rukou, alebo ho zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice. V každom závete musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný, inak je neplatný, pričom spoločný závet viacerých poručiteľov je neplatný. Vlastnoručný závet musí byť napísaný a podpísaný vlastnou rukou, inak je neplatný, ak ho nenapísal vlastnou rukou, musí vlastnou rukou podpísať a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu a aj svedkovia sa musia na závet podpísať.

Aj pri určení zdaňovania je dôležité, či sa ide o dedenie v priamom rade, alebo v nepriamom rade, pričom v občianskom zákonníku je uvedené, že vlastníkom sa stáva dedič dňom smrti poručiteľa a nie dňom vkladu do katastra, ako je v prípade kúpy, alebo darovania. Dedenie v priamom rade je, keď sa dedí po rodičoch, deťoch, vnukoch, starých rodičoch, alebo po manželke/ovi. Pokiaľ váš poručiteľ (rodič) vlastnil nehnuteľnosť dlhšie ako 5 rokov, tak je dedič oslobodený od dani z predaja nehnuteľnosti. Ráta sa aj súčet poručiteľa a dediča. Pokiaľ poručiteľ vlastnil nehnuteľnosť 3 roky a dedič 2


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: