Input:

Darovanie nehnuteľného majetku z pohľadu dane z príjmov v roku 2019

28.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.22.1.2 Darovanie nehnuteľného majetku z pohľadu dane z príjmov v roku 2019

Ing. Juraj Válek, PhD.

V skúmanom prípade je predmetom darovania nehnuteľná vec, pričom musí ísť o samostatnú vec, tzn. predmetom daru nemôžu byť súčasti veci alebo jej príslušenstvo, ak sa nepovažujú za samostatnú vec. Písomná forma darovacej zmluvy sa vyžaduje pri nehnuteľnostiach, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu vecí pri darovaní, pričom vlastníctvo k nehnuteľnosti na základe darovacej zmluvy sa nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností. V zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je poskytnutý dar riešený len v prípade, ak je poskytnutý fyzickou osobou (podnikateľom), alebo právnickou osobou, a to z pohľadu uplatnenia daňového výdavku.

Predmetom darovania môže byť všetko, čo je predmetom občianskoprávnych vzťahov. Okrem finančných prostriedkov sú to hnuteľné a nehnuteľné veci, spoluvlastnícke podiely k týmto veciam, pohľadávky a ak to ich povaha pripúšťa, aj práva alebo iné majetkové hodnoty. Podľa ustanovení Občianskeho zákonníka darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma, pričom pojmovými znakmi darovacej zmluvy sú okrem predmetu zmluvy bezodplatnosť a dobrovoľnosť. Aj keď je darovacia zmluva upravená iba v Občianskom zákonníku, táto právna úprava sa používa aj v rámci obchodnoprávnych vzťahov, ktoré vznikajú medzi podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti. Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť. Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti. Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady (nedostatky), o ktorých vie, a ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť. Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Pričom podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov predmetom dane okrem iného nie je prijatá náhrada oprávnenej osoby podľa osobitných predpisov, príjem získaný vydaním, darovaním alebo dedením nehnuteľnosti, bytu, nebytového priestoru alebo ich častí.

To znamená, že predmetom dane z príjmov nie je peňažný a nepeňažný príjem získaný darovaním (napr. podľa § 628 až 630 OZ) v okamihu nadobudnutia vlastníctva k nehnuteľnosti, hnuteľnej veci alebo práva a inej majetkovej hodnoty s výnimkou darov poskytovaných v súvislosti s výkonom závislej činnosti, s výkonom podnikateľskej činnosti, inej samostatnej zárobkovej činnosti, v súvislosti s prenájmom nehnuteľnosti, v súvislosti s príjmami z použitia diela a umeleckého výkonu a darov, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa, príjmu z neho plynúceho. Za príjem získaný darovaním sa považuje nehnuteľnosť, byt, nebytový priestor alebo ich časti (nehnuteľnosť), ako aj hnuteľná vec, alebo práva alebo iné majetkové hodnoty.


Fyzická osoba, ktorá nepodniká, nadobudla na základe darovacej zmluvy od rodičov nehnuteľnosť v hodnote 200 000 eur. Je tento nepeňažný príjem predmetom dane z príjmov a vzniká fyzickej osobe povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní? Čo by sa zmenilo ak by táto fyzická osoba uzatvorila kúpnu zmluvu na predaj nehnuteľnosti, ktorú nadobudla darovaním? Pričom v čase darovania bola nehnuteľnosť ocenená súdnym znalcom v hodnote 200 000 eur a z predaja nehnuteľnosti dosiahla fyzická osoba príjem vo výške 80 000 eur. Vznikne fyzickej osobe ako predávajúcemu povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov?

Nepeňažný príjem vo forme nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním nie je predmetom dane z príjmov a obdarovanému nevzniká povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní.

Ak by ale fyzická osoba (obdarovaný) nehnuteľnosť predala, alebo začala dosahovať príjem z jej prenájmu, potom tento príjem z predaja nehnuteľnosti alebo z prenájmu nehnuteľnosti už je predmetom dane z príjmov, ktorý však môže byť oslobodený od dane pri splnení podmienok na jeho oslobodenie. Tzn. už ide o príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním, tento príjem už podlieha dani z príjmov. Môže byť však oslobodený od dane pri splnení podmienok na jeho oslobodenie.

Od dane je oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku. Ako aj z predaja nehnuteľnosti, po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku. Ak ide o takýto predaj nehnuteľností po zániku a usporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, do lehoty – po uplynutí piatich rokov sa započítava doba, počas ktorej bola takáto nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Dňom vyradenia majetku z obchodného majetku daňovníka sa rozumie deň, v ktorom daňovník posledný raz účtoval majetok v účtovníctve alebo uvádzal v evidencii.

Z predaja nehnuteľnosti vydanej oprávnenej osobe, prijatý touto osobou podľa napr.:

  • zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov,

  • zákona č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov,

  • zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov,

  • zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov,

  • zákona Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorších predpisov,

  • zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a usporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov,

  • zákona č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 - 1945 v znení neskorších predpisov,

  • zákona č. 462/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového príspevku politickým väzňom v znení zákona č. 665/2002 Z. z.

Podľa definície daňového výdavku podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je daňovým výdavkom výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka, pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti, v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, ak tento zákon neustanovuje inak.

Ak daňovník uplatňuje pri príjmoch preukázateľne vynaložené daňové výdavky, môže viesť počas celého zdaňovacieho obdobia daňovú evidenciu o príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov, ako aj daňových výdavkoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov, tiež hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku, zásobách a pohľadávkach, a tiež záväzkoch. Pričom obchodným majetkom je súhrn majetkových hodnôt, a to vecí, pohľadávok a iných práv a peniazmi oceniteľných iných hodnôt, ktoré má fyzická osoba s príjmami z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu vo vlastníctve a ktoré sa využívajú na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie týchto príjmov, o ktorých táto fyzická osoba účtuje alebo účtovala, eviduje alebo evidovala, ako aj obchodným majetkom je aj hmotný majetok obstarávaný formou finančného prenájmu.

Daňové výdavky, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, sú výdavky (náklady) na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku, okrem výdavkov na osobnú potrebu (výdavky na osobnú potrebu daňovníka vrátane výdavkov – nákladov na ochranu osoby daňovníka a blízkych osôb daňovníka, na ochranu majetku daňovníka, ktorý nie je súčasťou obchodného majetku daňovníka, a majetku blízkych osôb daňovníka), výdavkov súvisiacich s nehnuteľnosťami a zamestnávateľa, ktorý uplatňuje postup podľa § 5 ods. 3 písm. a) ZDP týkajúceho sa zaradenia motorového vozidla do užívania, a to vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 %, ak je tento majetok využívaný aj na súkromné účely, alebo v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu.

Daňovými výdavkami nie sú výdavky (náklady), ktoré nesúvisia so zdaniteľným príjmom, aj keď tieto výdavky (náklady)


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: