Input:

Daňové odpisy pri predaji majetku v roku 2018

2.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.08.1.2 Daňové odpisy pri predaji majetku v roku 2018

Ing. Jozef Pohlod

Pri hospodárskej činnosti sa využíva hmotný a nehmotný majetok, ktorého podstata spočíva v tom, že sa nespotrebuje jednorazovo pri vykonávanej činnosti, ale slúži počas dlhšej doby. Svoju hodnotu postupne prenáša do hodnoty výsledkov činnosti vo forme odpisov. Tým, že sa majetok využíva pri zabezpečovaní príjmov, postupne „starne” a stráca svoju hodnotu. Odpisy takto vyjadrujú v peňažnej forme postupné opotrebovávanie majetku, ktoré sa prenáša do hodnoty výstupov.

Odpisy ako ekonomická kategória sú využívané jednak v samotnej podnikateľskej sfére napr. pri kalkuláciách cien výrobkov a služieb, pri plánovaní peňažných tokov a pod. a jednak túto kategóriu využíva aj štát pri riadení fiškálnej daňovej politiky. Z uvedeného dôvodu je preto potrebné rozlišovať medzi účtovnými a daňovými odpismi.

Spôsob účtovného odpisovania dlhodobého majetku upravuje:

  • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v ustanovení § 28,

  • opatrenie MF SR č.23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v § 20 a § 69,

  • opatrenie MF SR č.27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva v ustanovení § 20.

Spôsob uplatňovania odpisov v daňových výdavkoch upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v ustanoveniach § 19 až 29.

Daňové odpisy

Za zdaňovacie obdobie roka 2018 je potrebné venovať pozornosť uplatneniu správnej výšky daňových odpisov v daňových výdavkoch, pričom sa postupuje podľa ustanovení § 22 – 28 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Zákon o dani z príjmov stanovuje limity a spôsob uplatňovania odpisov v daňových výdavkoch. Znamená to teda, že štát svojou fiškálnou politikou reguluje v uplatňovaní odpisov aj základ dane a tým následne aj daňovú povinnosť.

Pokiaľ účtovná jednotka pri účtovaní odpisov postupuje podľa reálneho odpisového plánu zostaveného podľa ustanovenia § 28 ods. 4 zákona o účtovníctve, potom možno vždy predpokladať, že vznikne v účtovnej jednotke rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi aplikovanými podľa zákona o dani z príjmov.

V článku uvádzame, pri ktorých skutočnostiach je potrebné v roku 2018 venovať pozornosť pri uplatňovaní účtovných odpisov, o ktorých výške rozhodla účtovná jednotka v nadväznosti na aktuálne znenie zákona o dani z príjmov v oblasti stanovenej odpisovej politiky regulovanej štátom.

Predaj majetku a zostatková cena

Výška zostatkovej ceny majetku ovplyvňuje aj výšku hospodárskeho výsledku a tým aj základu dane. Zostatková cena majetku je kategóriou tak účtovnou ako aj daňovou. Pod účtovnou zostatkovou cenou rozumieme rozdiel, ktorý vznikne medzi obstarávacou cenou majetku a vytvorenými oprávkami počas doby používania majetku. Pod daňovou zostatkovou cenou rozumieme rozdiel medzi vstupnou cenou a vytvorenými daňovými oprávkami počas doby používania majetku. V praxi môže dôjsť k rozdielu medzi účtovnou a daňovou zostatkovou cenou majetku, čo je potom predmetom úpravy základu dane pri samotnom procese zostavovania daňového priznania a výpočtu daňovej povinnosti.

Obdobný problém v správnom stanovení výšky daňovej zostatkovej ceny vznikne aj v priebehu zdaňovacieho obdobia, pokiaľ dôjde napr. k predaju majetku, resp. k jeho vyradeniu aj z iných dôvodov, ako je predaj. Na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je zostatková cena definovaná ako rozdiel medzi vstupnou cenou dlhodobého majetku a celkovou výškou odpisov z tohto majetku zahrnutých do daňových výdajov, čo upravujú ustanovenia § 19 ods. 3 písm. a) zákona a § 22 ods. 12 zákona.

Zostatková cena hmotného a nehmotného majetku pri jeho vyradení predajom je daňovým výdavkom v plnej výške, čo vyplýva z ustanovenia § 19 ods. 3 písm. b) bod 1 zákona o dani z príjmov. Výnimkou je zostatková cena pri predaji:

  • osobných automobilov zatriedených do kódu Klasifikácie produktov (KP) 29.10.2,

  • motorových vozidiel na jazdu na snehu a podobných vozidiel s motorom zatriedených do kódu KP 29.10.52,

  • rekreačných a športových člnov zatriedených do kódu KP 30.12, lodí a plavidiel zatriedených do kódu KP 30.11,

  • lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení zatriedených do kódu KP 30.3,

  • motocyklov a ich modifikácií zatriedených do kódu KP 30.91, bicyklov a iných kolesových vozidiel bez motora zatriedených do kódu KP 30.92.1 a

  • budov a stavieb zaradených do odpisovej skupiny 6 okrem technického zhodnotenia vykonaného nájomcom na budove a stavbe zaradenej v tejto odpisovej skupine,

V týchto vyššie uvedených špeciálne vybraných skupín majetku pri predaji sa zahrňuje zostatková cena majetku do daňových výdavkov len do limitovanej výšky, a to do výšky príjmov dosiahnutých z predaja majetku zahrnutého do základu dane.

V tejto súvislosti je ešte potrebné upozorniť aj na spôsob zahrnutia zostatkovej ceny v prípade predaja osobných automobilov, ktoré sú zaradené do kódu Klasifikácie produkcie 29.10.2 so vstupnou cenou vyššou ako 48 000 EUR a použil sa limitovaný odpis. Zostatková cena v tomto prípade sa určí tak, že sa použije ročný odpis automobilu podľa § 27 zákona, teda odpis zo vstupnej ceny, ktorý nie je krátený.

Príklad:

Spoločnosť v marci 2018 predala sústruh, ktorý obstarala v januári 2016 za 3 400 €. Po zaradení do užívania odpisovala sústruh počas doby 5 rokov. Za predaj sústruhu dostala príjem z predaja vo výške 1 350 €. Podľa zákona o dani z príjmov sústruh daňovo odpisovala rovnomernou metódou odpisovania v 1. odpisovej skupine. Daňová zostatková cena pri predaji stroja je vo výške 1 488 €, účtovná zostatková cena je vo výške 1 870 €. V akej výške sa zahrnie daňová zostatková cena do daňových výdavkov?

rok  UO v EUR DO v EUR UZC v EUR DZC v EUR rozdiel Úprava ZD 
2016 680  850  2 720  2 550  170  - 170  
2017 680  850  2 040  1 700  170  - 170  
2018 170  212  1 870  1 488  42   

Legenda: UO – účtovný odpis, DO – daňový odpis, UZC – účtovná zostatková cena, DZC – daňová zostatková cena

V roku vyradenia obrábacieho stroja spoločnosť neuplatní do daňových výdavkov daňový odpis vo výške 212 €, pretože o tomto majetku nebude účtovať k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, čo vyplýva z ustanovenia § 22 ods. 11 zákona o dani z príjmov. Ako daňová zostatková cena sústruhu pri jeho vyradení sa použije jeho zostatková cena k 31. 12. 2017, čo je vo výške 1 700 €.

Do daňových výdavkov sa pri predaji stroja zahrnie jeho daňová zostatková cena v plnej výške, a to v súlade s § 19 ods. 3 písm. b) bod 1 zákona o dani z príjmov. Keďže súčasťou základu dane pri predaji obrábacieho stroja je daňová zostatková cena v sume 1 700 €, pričom do výsledku hospodárenia na účte 541 je zahrnutá ku dňu predaja účtovná zostatková cena v sume 1 870 €, rozdiel medzi daňovou a účtovnou zostatkovou cenou vo výške 170 € je pripočítateľnou položkou k výsledku hospodárenia, čo sa prejaví v riadku 180 daňového priznania.


Spoločnosť v apríli 2018 predala osobný automobil , ktorý kúpila v januári 2016 za 45 000 €. Z predaja dosiahla príjem vo výške 19 000 €. Automobil spoločnosť účtovne a daňovo odpisovala tak, že tieto odpisy sa rovnali. Daňovo odpisovala rovnomernou metódou odpisovania v 1. odpisovej skupine. Daňová zostatková cena a účtovná zostatková cena pri predaji automobilu je vo výške 19 688 €. V akej výške sa zahrnie daňová zostatková cena do daňových výdavkov?

rok  UO DO UZC DZC rozdiel úprava ZD 
2016 11 250  11 250  33 750  33 750  0  0  
2017 11 250  11 250  22 500  22 500  0  0  
2018 2 812  2 812  19 688  19 688  0     

V roku 2018 spoločnosť uplatní do daňových výdavkov daňový odpis vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých daňovník majetok účtoval, a to v súlade s ustanovením § 22 ods. 12 zákona o dani z príjmov, pretože ide o hmotný majetok, u ktorého pri vyradení predajom je zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmu z predaja, čo vyplýva z ustanovenia § 19 ods. 3 písm. b) bod 1 zákona o dani z príjmov. Za rok 2018 v toto prípade môže do daňových výdavkov uplatniť aj pomernú časť odpisov automobilu za mesiace január – marec spolu vo výške 2 812 €. Daňová zostatková cena osobného automobilu pri jeho vyradení je teda podľa stavu k 31. 3. 2018 vo výške 19 688 €.

Keďže ide o predaj osobného automobilu zatriedeného do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2, v tomto prípade do daňových výdavkov sa pri jeho predaji zahrnie daňová zostatková cena 19 688 € len do výšky príjmov z predaja automobilu, t. j. suma 20 000 €, čo je v súlade s ustanovením § 19 ods. 3 písm. b) bod 1 zákona o dani z príjmov. Rozdiel v sume 688 € bude pripočítateľnou položkou k výsledku hospodárenia, čo sa prejaví pri daňovom priznaní v riadku 180.


Spoločnosť v máji 2018 predala osobný automobil, ktorý kúpila v januári 2016 za 55 000 €. Z predaja dosiahla príjem vo výške 20 000 €. Spoločnosť pri odpisovaní automobilu použila účtovné a daňové odpisy, ktoré sa rovnali. Osobný automobil daňovo odpisovala rovnomernou metódou odpisovania v 1. odpisovej skupine. Spoločnosť vykázala v roku 2016 daňovú stratu, preto v tomto roku uplatnila v základe dane iba odpis z limitovanej vstupnej ceny 48 000 €, t. j. sumu 12 000 €. V akej výške bude daňová zostatková cena pri predaji osobného automobilu uznaným daňovým výdavkom?

rok  UO DO UZC DZC rozdiel úprava ZD 
2016 13 750  13 750  41 250  41 250  0  1 750  
2017 13 750  13 750  27 500  27 500  0  0  
2018 4 584  4 584  22 916  22 916  0     

V prípade výpočtu daňovej zostatkovej ceny v zdaňovacom období, v ktorom sa uplatňuje postup podľa § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov, sa za výšku odpisu zahrnutého do daňových výdavkov považuje ročný odpis podľa § 27 zákona o dani z príjmov.

V roku 2016 z dôvodu vykázanej daňovej straty spoločnosť uplatnila podľa ustanovenia § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov odpis z limitovanej vstupnej ceny (suma 12 000


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: