Input:

Podávanie daňových priznaní k dani z nehnuteľností, ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých osôb alebo v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov v roku 2019

29.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.19.1.2 Podávanie daňových priznaní k dani z nehnuteľností, ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých osôb alebo v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov v roku 2019

Ing. Ivana Glazelová

Podľa § 99d ods. 1 zákona o miestnych daniach, ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb (§ 5 ods. 4, § 9 ods. 4 a § 13 ods. 2), priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností podáva každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, príslušné priznanie podáva zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní. Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné priznanie podáva jeden z manželov.

Predmetné ustanovenie osobitne upravuje podávanie priznania, čiastkového priznania, opravného priznania a dodatočného priznania (ďalej len „príslušné priznanie”) ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých osôb alebo v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. V prípade spoluvlastníctva viacerých osôb zákon o miestnych daniach ponecháva na spoluvlastníkoch, kto bude príslušné priznanie podávať. Ak príslušné priznanie bude podávať každý spoluvlastník, bude ho podávať do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa ale spoluvlastníci dohodnú, že príslušné priznanie podá jeden z nich, podá ho zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci za celú nehnuteľnosť, pričom túto skutočnosť zástupca vyznačí v príslušnom priznaní. V prípade, že príslušné priznanie podáva zástupca a niektorí zo spoluvlastníkov má nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane, zástupca je povinný uplatniť nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane v priznaní podľa § 17 ods. 7 zákona o miestnych daniach v lehote na podanie príslušného priznania. Zníženie dane alebo oslobodenie od dane sa zohľadní pri vyrubení dane zástupcovi za toho spoluvlastníka, ktorý nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane spĺňa.

Ak jeden zo spoluvlastníkov podal priznanie alebo čiastkové priznanie ako zástupca, zákon o miestnych daniach neupravuje, akým spôsobom môže dôjsť k zrušeniu dohody spoluvlastníkov a zároveň neupravuje ani povinnosť podať priznanie podľa § 99a alebo čiastkové priznanie podľa § 99b zákona o miestnych daniach z tohto dôvodu. V prípade, že jeden zo spoluvlastníkov podá priznanie alebo čiastkové priznanie v lehote na jeho podanie za svoj spoluvlastnícky podiel a v priznaní alebo čiastkovom priznaní v II. oddiele priznania k dani z nehnuteľností – daň z pozemkov v riadku 10, v III. oddiele priznania k dani z nehnuteľností – daň zo stavieb (stavba slúžiaca na jeden účel a stavba slúžiaca na viaceré účely) v riadku 12 a v IV. oddiele priznania k dani z nehnuteľností – daň z bytov v riadku 13, nie je vyznačený spoluvlastník určený dohodou, dá sa predpokladať, že dohoda spoluvlastníkov bola zrušená. Ak má správca dane pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti podaného priznania alebo čiastkového priznania, vyzve daňovníka podľa § 17 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok / ZSD) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na ich odstránenie. Ak sa preukáže, že dohoda spoluvlastníkov bola zrušená, správca dane postupuje podľa § 15 ods. 1 ZSD a vyzve ostatných spoluvlastníkov na podanie priznania alebo čiastkového priznania za svoj spoluvlastnícky podiel.

Zákon o miestnych daniach neupravuje ani podávanie priznania alebo čiastkového priznania, ak priznanie podal zástupca a následne u jedného zo spoluvlastníkov dôjde k zániku daňovej povinnosti a u druhého zo spoluvlastníkov k vzniku daňovej povinnosti z dôvodu predaja alebo darovania spoluvlastníckeho podielu druhému spoluvlastníkovi. Vychádzajúc zo zákona o miestnych daniach priznanie alebo čiastkové priznanie sa bude podávať nasledovne.


Príklad:

Brat zo sestrou sú podieloví spoluvlastníci rodinného domu. Na základe dohody spoluvlastníkov sestra ako zástupca podala priznanie za celú nehnuteľnosť, pričom v priznaní vyznačila, že ide o spoluvlastníka určeného dohodou. Brat daroval sestre spoluvlastnícky podiel. Z dôvodu zániku daňovej povinnosti sestra ako zástupca je povinná podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti k danej nehnuteľnosti, pretože pôvodné priznanie k dani z nehnuteľnosti bolo podané sestrou ako zástupcom za dvoch daňovníkov. Pretože sestra nadobudla na základe darovania bratov spoluvlastnícky podiel, z dôvodu vzniku daňovej povinnosti je povinná podať čiastkové priznanie na celú nehnuteľnosť ako výlučný vlastník nehnuteľnosti.


Príklad:

Syn s matkou sú podielovými spoluvlastníkmi bytu. Syn ako zástupca podal priznanie k dani z nehnuteľností, v ktorom uviedol celú nehnuteľnosť a v priznaní vyznačil dohodu spoluvlastníkov. Syn odpredal matke spoluvlastnícky podiel. Pretože syn ako zástupca podal priznanie za celú nehnuteľnosť, z dôvodu predaja svojho spoluvlastníckeho podielu podá čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti na celú nehnuteľnosť. Z dôvodu vzniku daňovej povinnosti matka podá priznanie alebo čiastkové priznanie na celú nehnuteľnosť.

Údaje, ktoré sa uvádzajú v priznaní

Ak daňovníkovi vznikne alebo zanikne daňová povinnosť podľa § 18 zákona o miestnych daniach, je povinný podať priznanie podľa § 99a alebo čiastkové priznanie podľa § 99b podľa citovaného zákona. Pred uplynutím lehoty na podanie priznania alebo čiastkového priznania môže daňovník podať opravné priznanie alebo opravné čiastkové priznanie podľa § 99c ods. 1 zákona o miestnych daniach. Dodatočné priznanie alebo dodatočné čiastkové priznanie podľa § 99c ods. 2 zákona o miestnych daniach je daňovník povinný podať, ak zistí, že v priznaní alebo v čiastkovom priznaní neuviedol správne údaje na vyrubenie dane. Vo vyššie uvedených príslušných priznaniach daňovník uvádza nasledovné údaje podľa zákona o miestnych daniach.

Ak podáva príslušné priznanie fyzická osoba, fyzická osoba uvádza meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, uvádza obchodné meno alebo názov, alebo dodatok obchodného mena, ak takýto má, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania. Osoby sú povinné vyplniť všetky údaje podľa priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

Identifikačné číslo prideľuje štatistický úrad podľa § 9 ods. 2 na základe žiadosti povinnej osoby uvedenej v § 10 ods. 1 až 4 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

  • každej právnickej osobe, každej fyzickej osobe – podnikateľovi a každému orgánu verejnej moci,

  • každému odštepnému závodu, každému podniku zahraničnej osoby a každej organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby,

  • každej zapísanej organizačnej zložke.

Podľa zákona o miestnych daniach osobné údaje daňovníka sú chránené podľa osobitného predpisu. K osobitnému predpisu je zavedený odkaz na zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý bol nahradený zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. 7. 2013. Aj tento zákon bol s účinnosťou od 25. 5. 2018 nahradený zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príslušné priznanie je daňovník povinný podať na tlačive, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky opatrením č. MF/021249/2014-725, zo dňa 26. novembra 2015, ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2015. V tomto tlačive daňovník označí druh priznania, ktorým je priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie a dodatočné priznanie.

Podľa § 99d ods. 5 zákona o miestnych daniach sa na príslušné priznanie vzťahujú ustanovenia tohto zákona a ustanovenie osobitného predpisu, ktorým je daňový poriadok. Podľa predmetného ustanovenia priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99a a čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99b sa považujú za daňové priznania podľa daňového poriadku. Opravné priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99c ods. 1 sa považuje za opravné daňové priznanie a dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99c ods. 2 sa považuje za dodatočné daňové priznanie taktiež podľa daňového poriadku.

Ukladanie pokuty po kontrole a po podaní dodatočného priznania alebo čiastkového priznania

Zodpovednosť za porušenie povinnosti je upravená v piatej časti daňového poriadku, pričom správne delikty sú upravené v § 154 ZSD a sankcie v § 155 až § 156 ZSD. Podľa predmetných ustanovení sa pokuty ukladajú a úrok vyrubuje aj na miestnych daniach a na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ustanovené v zákone o miestnych daniach.

Podľa § 102 zákona o miestnych daniach na správu miestnych daní a poplatku sa vzťahuje osobitný predpis (osobitným predpisom je daňový poriadok), ak tento zákon v § 28, 34a, 34b, 35,

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: