Input:

Výpočet úrokov z omeškania v roku 2018

11.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.17.1 Téma

Ing. Nadežda Fuksová

2018.17.1.1 Výpočet úrokov z omeškania v roku 2018

Ing. Jozef Pohlod

Úrok z omeškania je užším pojmom než úrok. Pojem „úrok“ možno definovať ako peňažnú čiastku predstavujúcu cenu peňazí, ktorá sa vyjadruje pomocou úrokovej sadzby, obvykle stanovenej v percentách (ročné percentuálne sadzby). V podnikateľskej praxi môže ísť o rôzne situácie, pri ktorých dochádza k úhrade úrokov – úvery a pôžičky, sankcie, odklad platenia dane, úrok z omeškania a pod.

Základná úprava úrokov ako aj úrokov z omeškania je obsiahnutá v Občianskom zákonníku a Obchodnom zákonníku, pričom Občiansky zákonník ako aj Obchodný zákonník majú svoju vlastnú úpravu vzťahujúcu sa na úroky z omeškania:

- občiansky zákonník v ustanovení § 517 ustanovuje, že ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania,

- obchodný zákonník v § 369 ustanovuje, že ak je dlžník v omeškaní s plnením peňažného záväzku, je dlžník povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania.

Úprava obsiahnutá v občianskom zákonníku platí len v prípade porušenia peňažných záväzkov neobchodného charakteru. Úroky ako aj úroky z omeškania tvoria príslušenstvo pohľadávky. Taktiež záložné právo zabezpečujúce pohľadávku sa vzťahuje aj na dlžné úroky. Čo sa týka úrokov z omeškania, tak ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri samotnom plnení aj úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto občianskeho zákonníka povinný platiť poplatok z omeškania. Výšku úrokov z omeškania ustanovuje vykonávací predpis k Občianskemu zákonníku, ktorým je nariadenie Vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka. Podľa uvedeného nariadenia vlády je výška úrokov z omeškania o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. Ak je predmetom spotrebiteľskej zmluvy poskytnutie peňažných prostriedkov spotrebiteľovi, sankcie za omeškanie spotrebiteľa so splácaním peňažných prostriedkov nesmú spolu prevýšiť priemernú hodnotu ročnej percentuálnej miery nákladov naposledy zverejnenú podľa § 21 ods. 2 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch pred vznikom omeškania o viac ako 10 percentuálnych bodov ročne a súčasne nesmú prevýšiť trojnásobok úrokov z omeškania podľa tohto nariadenia vlády, pričom za rozhodujúcu sa považuje ročná percentuálna miera nákladov pre obdobný typ spotrebiteľského úveru. Za sankcie sa v zmysle tohto nariadenia vlády považujú úroky z omeškania, zmluvné pokuty a akékoľvek iné plnenia za omeškanie spotrebiteľa so splácaním peňažných prostriedkov.

Pri omeškaní dlžníka s platením peňažného záväzku vyplývajúceho z obchodnej zmluvy sa neuplatňuje všeobecná úprava Občianskeho zákonníka o úrokoch z omeškania. Pri obchodných vzťahoch medzi podnikateľmi sú úroky z omeškania upravené v obchodnom zákonníku, konkrétne v ustanovení § 369. Dlžník je v omeškaní, ak nesplní svoj záväzok riadne a včas a to až do doby riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom.

V obchodnej praxi môžu vzniknúť:

- zmluvne dohodnutá výška úrokov z omeškania a

- zákonná výška úrokov z omeškania.

Pri zmluvne dohodnutej výške úrokov z omeškania zmluvné strany vzájomne akceptujú dohodnutú výšku úrokov z omeškania. Avšak aj v prípade, ak boli úroky z omeškania zmluvne dohodnuté, musí táto výška zodpovedať zásadám poctivého obchodného styku. V opačnom prípade nemožno právu z takejto dohody priznať ochranu. Znamená to, že súd nemôže priznať úroky vo výške, ktorá by uvedeným zásadám odporovala, aj keď bola výška úrokov zmluvne dohodnutá.

Pokiaľ nebola výška úrokov z omeškania zmluvne dohodnutá, dlžník je povinný platiť úroky z omeškania v sadzbe, ktorú ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením. S účinnosťou od 1. 2. 2013 platí nariadenie vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Predmetné nariadenie vlády ustanovuje tzv. „fixnú” sadzbu alebo „variabilnú” sadzbu úrokov z omeškania.

Použitie fixnej sadzby je jednoduchší spôsob stanovenia výšky úroku z omeškania. Stanoví sa na základe základnej sadzby ECB platnej k prvému dňu omeškania zvýšená o 9 percentuálnych bodov, pričom takto určená sadzba a použije počas celej doby omeškania dlžníka s plnením záväzku.

V prípade použitia variabilnej sadzby podľa tohto nariadenia vlády sa zákonná sadzba úrokov z omeškania rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania zvýšenej o osem percentuálnych bodov, pričom takto určená sadzba úrokov z omeškania sa použije počas celého tohto kalendárneho polroka omeškania. V ďalšom polroku sa potom postupuje pri výpočte obdobne v prípade, že došlo k zmene základnej sadzby ECB k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka. Znamená to, že výška úroku z omeškania je variabilná a je závislá od základnej sadzby ECB v príslušnom kalendárnom polroku. V prípade, že ak počas doby omeškania nedôjde k zmene základnej sadzby ECB, zostane výška variabilného úroku z omeškania zachovaná.

V prípade, že pri obchodno-záväzkovom vzťahu je účastníkom spotrebiteľ, v takomto prípade platí, že možno dohodnúť úroky z omeškania len vo výške stanovenej predpismi občianskeho práva, tzn. najviac vo výške základnej sadzby ECB zvýšenej o 5 percentuálnych bodov.

Zmluvné dojednanie alebo obchodná prax vylučujúca vznik nároku na úroky z omeškania alebo zmluvné dojednanie, alebo obchodná prax, ktorá vedie k tomu, že sa veriteľ vzdá nároku na úroky z omeškania ešte pred porušením zmluvnej povinnosti, sa považuje za nekalú zmluvnú podmienku alebo nekalú obchodnú prax.

V obchodnej praxi pri vystavovaní faktúr bez toho, aby bola zmluvne dohodnutá výška úrokov z omeškania, dodávateľ uvádza na faktúre aj text, v ktorej uvádza, že v prípade nezaplatenia záväzku si bude účtovať úrok z omeškania v určitej výške. Upozorňujeme, že v tomto prípade nejde o dohodnutú výšku úrokov, pretože na dohodnutú výšku úroku musí existovať aj prejav vôle odberateľa. Ak takýto prejav vôle chýba, samotná faktúra s takouto doložkou, na ktorej je zo strany dodávateľa uvedená doložka o výške úrokov z omeškania pre prípad oneskorenej úhrady faktúry, nepostačujúca. Dodávateľ si nemôže žiadať úrok z omeškania vo výške, ktorú si takto jednostranne stanovil vo faktúre a môže si žiadať iba výšku zákonného úroku.

Úroky z omeškania sú sankciou a tvoria príslušenstvo pohľadávky. Z uvedeného dôvodu preto za omeškanie so zaplatením úrokov z omeškania nevzniká i právo na ďalšie úroky z omeškania z týchto úrokov z omeškania podľa ustanovenia § 369 Obchodného zákonníka, pretože v tomto prípade ide o omeškanie so zaplatením príslušenstva. 

Dôležitá skutočnosť je aj to, že uplatňovanie úroku z omeškania, či už zmluvne dohodnutého alebo zákonného je subjektívnym právom veriteľa, ktorému zodpovedá povinnosť dlžníka tento

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: